Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // D.Ü. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

D.Ü. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

(Üniversite Senatosu’nun 21.10.2005 tarih ve 05/08-2 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.)

Amaç

 

Madde 1 – Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık öğreniminin amacı, Dicle  Üniversitesine yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil düzeylerini üniversitedeki dersleri  bu dil ile izleyebilecekleri düzeye getirmektir.

Kapsam

 

Madde 2 – Bu Yönerge, Dicle Üniversitesinin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimi yapılan birimlerince düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimini kapsar ve bu öğrenimi gören ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine uygulanır.

Hazırlık Öğretiminin Düzenlenmesi

 

Madde 3 – Zorunlu Yabancı dil hazırlık öğretimi, her biri iki yarıyıl süreli hazırlık ve destek sınıfları adı altında uygulanır. Hazırlık öğretimi boyunca dersler, öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavlarındaki başarı düzeylerine göre; başlangıç, orta, ileri düzeylerde ve haftada en az 20 (yirmi) saat olacak şekilde düzenlenir ve yürütülür.

Madde 4 – Her düzeyde haftada kaç saat ders ve hangi derslerin okutulacağı ilgili birimce belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavları

 

Madde 5 – Yabancı dil hazırlık eğitimi alması gereken öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavları, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. Her öğretim yılı başında yapılacak “Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavı”nın usul ve esasları ilgili birimin teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 6 – Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri akademik yıl başında uygulanan Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavıyla saptanır. Yeterlik sınavında Başarı Notu 100 üzerinden en az 60 (altmış) tir. Bu sınavda 100 üzerinden 60 (altmış) ve 60 (altmış) in üzerinde not alanlar hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar.

Yabancı  Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavından Muafiyet

 

Madde 7 – Ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimlerini yurt dışı ve/veya yurt içinde ilgili yabancı dilde yapmış olanlar ile bu üniversitelerde ilgili yabancı dildeki hazırlık öğretiminden son üç yıl içinde başarılı olduklarını belgeleyenler ve/veya üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (KPDS, TOEFL, ELTS, CAMB, PROF, gibi) belirlenen düzeyi tutturan öğrenciler, belgelerini sözkonusu sınavlardan bir hafta önce ilgili birim yetkilisine verdikleri takdirde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile sözkonusu sınavlardan muaf tutulabilirler.

 

 

 

Hazırlık Programlarında Başarı-Başarısızlık Değerlendirme Esasları

 

Madde 8 – Başarı notu öğrencinin hazırlık programını başarı ile tamamlayıp Tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur.

Arasınav Notu: Öğrencinin bilgi yoklama sınavlarında (quiz) ve sözlü yoklama sınavlarında aldığı notların ortalaması %30, ilgili arasınavda aldığı not %70 ile çarpılıp toplanması ile elde edilen sayının en yakın tamsayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir.

Yarıyıl Başarı Notu: Öğrencinin ilgili yarıyıl içinde arasınavlarda aldığı notların ortalaması % 30, yarıyıl sonu sınavında aldığı not %70 ile çarpılıp toplanması ve elde edilen sayının en yakın tamsayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir.Öğrencinin hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için, yıl sonu genel sınavında almış olduğu notun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması kaydı ile,

Başarı Notu:  1. ve 2. yarıyıl başarı notlarının ortalamasının %30’u yıl sonu genel sınav notunun %70’i alınarak toplamının tam not 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.

Destek programında da aynı esaslar uygulanır.

Hazırlık Programlarında Başarı ve Başarısızlık

Madde 9 – Hazırlık programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında kaydoldukları ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenimlerine başlarlar.

Hazırlık programlarında başarılı olamayan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, yeni kaydolan öğrenciler ile birlikte bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen, girip de başarısız olan lisansüstü öğrencilerinin, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir. Yabancı dilde kısmi öğretim yapan programlarda bu sınava girmeyen, girip de başarısız olan ön lisans ve lisans öğrencileri, o öğretim yılında açılacak iki yarıyıl süreli Destek Programına alınırlar. Destek Programlarına kayıtlanmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Eğitim-öğretim dili Türkçe olan ön lisans, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden hazırlık programlarında başarılı olmayanlar, yeni kaydolan öğrencilerle birlikte bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınavlara girmeyen veya girip başarısız olan öğrenciler birinci sınıfa veya yabancı dil destek programına devam etme hususunda seçme hakkına sahiptirler. Birinci sınıfa devam ettirilen öğrenciler, kayıtlı oldukları birime yeni kayıtlanacak öğrenciler için her öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına, başarılı olana dek girmek zorundadırlar.

Destek Programlarında Başarı ve Başarısızlık

 

Madde 10 – Destek programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında, kaydoldukları ön lisans, lisans programlarında öğrenimlerine başlarlar.

Destek programlarında başarısız olan öğrenciler, yeni kaydolan öğrenciler ile birlikte bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler kaydoldukları ön lisans, lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Bu sınava girmeyen, girip başarısız olanlar kaydoldukları önlisans veya lisans programlarının birinci sınıflarına devam ederler. Birinci sınıfa devam ettirilen bu öğrenciler, kayıtlı oldukları birime yeni kayıtlanacak öğrenciler için her öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil-Yeterlik Düzey Belirleme Sınavına, başarılı olana dek girmek zorundadırlar.

Devam Zorunluluğu

Madde 11 – Hazırlık ve Destek programlarında derslere en az % 85 oranında devam zorunludur. Hazırlık programlarında iki yarıyıl boyunca yapılacak derslerin en az % 85 ine devam etmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve yıl sonu genel sınavına giremezler. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen girip başarısız olan ön lisans ve lisans öğrencileri bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında destek programına devam ederler. Bu sınava girmeyen, girip başarısız olan lisansüstü öğrencilerin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtları silinir.

Sınavlar

Madde 12 – Hazırlık programı boyunca, her yarıyılda en az iki ara sınav, birinci yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu  sınavı, ikinci yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı ve bir yıl sonu genel sınavı yapılır. Bütünleme sınavı yapılmaz. Aynı sınavlar Destek Programında da uygulanır.

Öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için ara sınavlara ek olarak kısa süreli bilgi yoklama sınavları (quiz) ve sözlü yoklama sınavları da yapılır.

Sınavlar sadece yazılı, sadece sözlü veya hem yazılı, hem sözlü olarak yapılabilir.

Üniversite Senatosu tarafından onaylanan akademik takvim çerçevesi içinde; ara sınavların, dönem sınavının ve yıl sonu genel sınavının yapılacağı tarihler ve nasıl (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) yapılacakları, yarıyılın başlangıcını izleyen 15 (onbeş) gün içinde belirlenip ilan edilir.

Haklı ve Geçerli Bir Mazeret Nedeni ile Sınava Girememe

Madde 13 – Dicle Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile bir ara sınavına giremeyen öğrenciye ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile mazeret sınavı açılır.

Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme, Yıl Sonu Genel ve Mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ancak, mazereti ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulur. Geçerli mazereti olmaksızın bu sınavlara girmemiş olan öğrenciler, o sınavlardan 0 (sıfır) not almış sayılırlar.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 14 – Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en çok 7 (yedi) gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra ilgili Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilan edilir.

Öğrenciler, öğretim elemanlarının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

 

Öğrenime Ara Verme İzni

 

Madde 15 – Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan Hazırlık ve Destek Programlarında okuyan öğrencilere yarıyıl izni verilmez. Bu öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile bir defada ancak iki yarıyıl süre ile öğrenime ara verme izni verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girerler.

Üniversite Giriş Sınav(lar)ı  ile Yeniden Kaydolan Öğrenciler

Madde 16- Üniversite Giriş Sınav(lar)ı ile Yeniden Kaydolan Öğrenciler için şu kurallar uygulanır:

a)Dicle Üniversitesinde iki yarıyıl yabancı dil hazırlık öğretimi görüp başarısız olduktan sonra üniversite giriş sınav(lar)ı sonucunda bir fakülte veya yüksekokula yeniden kayıtlanan öğrenciler bu Yönetmeliğin 9uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 10uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında destek programına alınırlar.

b)Dicle Üniversitesinde dört yarıyıl süre ile yabancı dil hazırlık öğretimi görüp başarısız olduktan sonra üniversite giriş sınav (lar)ı sonucunda bir fakülte veya yüksekokula yeniden kayıtlanan öğrenciler, hazırlık veya destek öğretimine devam edemezler. Bu durumda olan öğrenciler o öğretim yılı başında açılacak Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınava giremeyen, girip başarısız olan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı başında açılan Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavında başarılı oldukları veya üniversite tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavda (KPDS, TOEFL, ELTS, CAMB, PROF.gibi) başarılı olduklarını belgelendirdikleri takdirde kaydoldukları ön lisans, lisans programında öğrenimlerine başlayabilirler. Yukarıdaki koşulları yerine getiremeyen öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

c)Dicle Üniversitesinde iki yarıyıl yabancı dil hazırlık öğretimi görüp başarısız olduktan sonra bir enstitüye yeniden kayıtlanan lisansüstü öğrenciler, hazırlık öğretimine devam edemezler. Bu durumda olan öğrenciler, o öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen ve girip başarılı olamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı başında açılan Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavında başarılı oldukları veya üniversite tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavda (KPDS, TOEFL, ELTS, CAMB, PROF. gibi) başarılı olduklarını belgelendirdikleri takdirde kaydoldukları lisansüstü programında öğrenimlerine başlayabilirler. Aksi halde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir.

Bu Yönergede Yer Almayan Hususlar

Madde 17 – Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumları Hakkında Yönetmelik” ve ”Dicle Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

EK MADDE: Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan bölümlere dikey geçiş ile kaydolan öğrenciler, öncelikle intibak programına alınırlar. İntibak programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Programına kaydolurlar. Bu madde 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından başlayarak uygulanır.

(14.12.2006 tarih ve 06/15-09 sayılı Üniversite Senatosu Kararıdır.2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı başında uygulamaya konulacaktır.)

Yürürlük

Madde 18 – Bu Yönerge hükümleri 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 – Bu Yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,1 Yorum yapılmış " D.Ü. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi "

  1. Varna Tıp Üniversitesinde yoğun talep üzerine 2008 yılından itibaren ingilizce Tıp eğitimi verilmeye başlanmıştır.Ayrıca 2010-2011 eğitim yılından itibaren ingilizce Diş Hekimliği eğitimi verilmeye de başlanacaktır.Tıp eğitimini tamamlayan öğrenciler Avrupa Birliği Diploması (EUA) almakta ve istedikleri takdirde Avrupa’nın çeşitli yerlerinde görev yapabilmektedir.Varna Eczacılık Fakültesinde eğitim, Avrupa Birliğinden alınan 85/432/EEC ve 85/433/EEC kararlar neticesinde başlamıştır.Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir (eğitim süresi 5 yıldır).Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler profesyonel eczacılık haklarına sahip olur.
    Varna Tıp Fakültesi altıncı sınıf öğrencilerine isteğe bağlı olarak Türkiye‘de üç üniversitede staj yapma hakkı tanınmaktadır.
    Bunlar:Bursa Uludağ Üniversitesi,Ankara Gazi Üniversitesi,Edirne Trakya Üniversitesi
    (Öğrencinin staj yaptığına dair belge üniversite onaylı olmalıdır.Devlet sınavları ve diploma için bu belgenin gösterilmesi zorunludur.)
    http://blackseauniversity.com/?page_id=3219

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.