Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // D.Ü. Zorunlu Ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

D.Ü. Zorunlu Ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL

HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

 

Amaç

            MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

            MADDE 2 – Bu Yönerge, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ile İlahiyat Fakültesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı dışındaki Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimi yapılan birimlerce düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimini kapsar ve bu öğrenimi gören Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine uygulanır.

Hazırlık öğretiminin düzenlenmesi

MADDE 3 – Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı dil hazırlık öğretimi, 15’er haftalık iki yarıyıl şeklinde yapılır. Hazırlık öğretimi boyunca dersler, öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavlarındaki başarı düzeylerine göre; başlangıç, orta, ileri düzeylerde ve haftada en az 20 (yirmi) saat olacak şekilde düzenlenir ve yürütülür.

MADDE 4 – Her düzeyde haftada kaç saat ders ve hangi derslerin okutulacağı ilgili birimce belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavları

MADDE 5 – Yabancı dil hazırlık eğitimi alması gereken öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavları, Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi veya Yabancı Diller Yüksekokulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. Her öğretim yılı başında yapılacak “Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavı”nın usul ve esasları Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

MADDE 6 –Lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri akademik yıl başında uygulanan Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavıyla saptanır. Yeterlik sınavında Başarı Notu 100 üzerinden en az 60 (altmış) tır. Bu sınavda 100 üzerinden 60 (altmış) ve üzerinde not alanlar hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar.

Yabancı  dil yeterlik-düzey belirleme sınavından muafiyet

            MADDE 7 – Lisans veya lisansüstü öğrenimlerini yurt dışı ve/veya yurt içinde ilgili yabancı dilde yapmış olanlar ile bu üniversitelerde ilgili yabancı dildeki hazırlık öğretiminden son üç yıl içinde başarılı olduklarını belgeleyenler ve/veya üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (KPDS, TOEFL, ELTS, CAMB, PROF, gibi) belirlenen düzeyi tutturan öğrenciler, belgelerini söz konusu sınavlardan bir hafta önce ilgili birim yetkilisine verdikleri takdirde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme sınavından muaf tutulabilirler.

 

Devam zorunluluğu

            MADDE 8 –Hazırlık sınıfında derslere devam zorunluluğu oranı en az % 85 olup hazırlık programlarında derslerin en az % 85’ine devam etmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve yılsonu genel sınavına giremezler. Devam koşulunu yerine getirmeyen ve yılsonu sınavına girmeyenler ile devam almış olup başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Devam koşulunu yerine getirmiş olup yeterlik sınavına girmeyen veya sınava girip de başarılı olmayan lisans öğrencileri birinci sınıfa başlatılırlar. Devam koşulunu yerine getirmeyen ve bir sonraki öğretim yılı başında açılan yeterlik sınavına da girmeyen veya girip de başarısız olan lisans öğrencileri ise zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını tekrar ederler. Yeterlik sınavına girmeyen, girip de başarısız olan lisansüstü öğrencilerin ise ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtları silinir.

Programında bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan Fakülte, yüksekokul veya Enstitülere kayıt yaptırmış olan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.  Lisansta yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilmemesi durumunda ise öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeye mecbur tutulamazlar.  

Sınavlar

            MADDE 9 – Hazırlık programı boyunca, her yarıyılda en az iki ara sınav, birinci yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu  sınavı, ikinci yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı ve bir yıl sonu genel sınavı yapılır. Bütünleme sınavı yapılmaz.

Öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için ara sınavlara ek olarak kısa süreli bilgi yoklama sınavları (quiz) ve sözlü yoklama sınavları da yapılır.

Sınavlar sadece yazılı, sadece sözlü veya hem yazılı, hem sözlü olarak yapılabilir.

Üniversite Senatosu tarafından onaylanan akademik takvim çerçevesi içinde; ara sınavların, dönemsonu sınavının ve yıl sonu genel sınavının yapılacağı tarihler ve nasıl (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) yapılacakları, yarıyılın başlangıcını izleyen 15 (onbeş) gün içinde belirlenip ilan edilir.

 

Haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile sınava girememe

            MADDE 10 – Dicle Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile bir ara sınavına giremeyen öğrenciye ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile mazeret sınavı açılır.

Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme, dönem sonu, yıl sonu genel ve mazeret sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ancak, mazereti ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulur. Geçerli mazereti olmaksızın bu sınavlara girmemiş olan öğrenciler, o sınavlardan 0 (sıfır) not almış sayılırlar.

Sınav sonucuna itiraz

            MADDE 11 – Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en çok 7 (yedi) gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra ilgili Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilan edilir.

Öğrenciler, öğretim elemanlarının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar

Hazırlık programlarında başarı-başarısızlık değerlendirme esasları

            MADDE 12 – Başarı notu öğrencinin hazırlık programını başarı ile tamamlayıp Tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur.

Ara sınav notu: Öğrencinin bilgi yoklama sınavlarında (quiz) ve sözlü yoklama sınavlarında aldığı notların ortalamasının %30’u ile ilgili ara sınavda aldığı notun 70’inin toplamıdır.

Yarıyıl başarı notu: Öğrencinin ilgili yarıyıl içinde ara sınavlarda aldığı notların ortalamasının  % 30’u ile yarıyıl sonu sınavında aldığı notun %70’inin toplamıdır. Öğrencinin hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için, yılsonu genel sınavında almış olduğu notun 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması kaydı ile.

Başarı notu:  1. ve 2. yarıyıl başarı notlarının ortalamasının %30’u ile yılsonu genel sınav notunun %70’inin toplamının 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.

Hazırlık programlarında başarı ve başarısızlık

            MADDE 13 – Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında kaydoldukları lisans ve lisansüstü programlarında öğrenimlerine başlarlar.

Hazırlık sınıfında başarılı olamayan lisans ve lisansüstü öğrencileri, yeni kaydolan öğrencilerle birlikte bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Devam koşulunu yerine getirmiş olup yeterlik sınavına girmeyen veya sınava girip de başarılı olmayan lisans öğrencileri birinci sınıfa başlatılırlar. Devam koşulunu yerine getirmeyen ve bir sonraki öğretim yılı başında açılan yeterlik sınavına da girmeyen veya girip de başarısız olan lisans öğrencileri ise zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını tekrar ederler

Birinci sınıfa devam ettirilen lisans öğrencileri, kayıtlı oldukları birime yeni kayıtlanacak öğrenciler için her öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına, başarılı olana dek girmek zorundadırlar. Ancak,  Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavında başarılı olmadan lisans programlarına devam eden öğrenciler lisansta kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

Bu sınava girmeyen, girip de başarısız olan lisansüstü öğrencilerinin ise ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir

Hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezince veya Yabancı Diller Yüksekokulunca ”Başarı Belgesi” verilir.

Öğrenime ara verme izni

            MADDE 14 – Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan Hazırlık Programında okuyan öğrencilere yarıyıl izni verilmez. Bu öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile bir defada ancak iki yarıyıl süre ile öğrenime ara verme izni verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girerler.

Üniversite giriş sınav(lar)ı  ile yeniden kaydolan öğrenciler

            MADDE 15- Üniversite Giriş Sınav(lar)ı ile Yeniden Kaydolan Öğrenciler için şu kurallar uygulanır:

            a) Dicle Üniversitesinde iki yarıyıl süre ile yabancı dil hazırlık öğretimi görüp başarısız olduktan sonra üniversite giriş sınav (lar)ı sonucunda bir fakülte veya yüksekokula yeniden kayıtlanan öğrenciler, hazırlık öğretimine devam edemezler. Bu durumda olan öğrenciler o öğretim yılı başında açılacak Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınava giremeyen, girip başarısız olan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı başında açılan Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavında başarılı oldukları veya üniversite tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavda (KPDS, TOEFL, ELTS, CAMB, PROF.gibi) başarılı olduklarını belgelendirdikleri takdirde kaydoldukları lisans programında öğrenimlerine başlayabilirler.

b) Dicle Üniversitesinde iki yarıyıl yabancı dil hazırlık öğretimi görüp başarısız olduktan sonra bir enstitüye yeniden kayıtlanan lisansüstü öğrenciler, hazırlık öğretimine devam edemezler. Bu durumda olan öğrenciler, o öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen ve girip başarılı olamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı başında açılan Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavında başarılı oldukları veya üniversite tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavda (KPDS, TOEFL, ELTS, CAMB, PROF. gibi) başarılı olduklarını belgelendirdikleri takdirde kaydoldukları lisansüstü programında öğrenimlerine başlayabilirler. Aksi halde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir.

 

Dikey geçiş sınavı sonucunda kaydolan öğrenciler

MADDE 16- Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan bölümlere dikey geçiş ile kaydolan öğrenciler, İngilizce yeterlik sınavını başarmaları halinde “lisans öğrenimine hazırlık programına” alınırlar, İngilizce yeterlik sınavında başarısız olanlar ise öncelikle zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına alınırlar. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler intibak programına kaydolurlar.

 

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR

 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı kontenjanı

MADDE 17- İsteğe Bağlı Hazırlık eğitimine başvuran tüm öğrenciler üniversitenin alt yapı imkânları dikkate alınarak Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi veya Yabancı Diller Yüksekokulunca belirlenen kontenjanlar dâhilinde eğitime kabul edilirler. Başvuruların kontenjanı aşması halinde istekliler Lisans öğrencileri için ÖSYM puan sıralaması Lisansüstü öğrencileri için ise ALES puanı sıralaması esas alınarak kontenjan dâhilinde hazırlık sınıfına kaydedilirler.

 

Başvuru ve kayıt

MADDE 18- İsteğe bağlı hazırlık sınıfları için başvurular, Üniversiteye kayıt işlemleri sırasında matbu formlar aracılığı ile yapılır. Kayıtlar tamamlandıktan sonra genel bir yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavı yapılarak öğrencilerin devam edeceği kurlar belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 19- Derslere devam zorunluluğu oranı en az % 85 olup devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, Hazırlık Eğitimi yılsonu sınavına giremezler ve hazırlık sınıfından kayıtları silinir.

 

Başarı ve başarısızlık

MADDE 20- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programda hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, doğrudan ilgili programın ilk sınıfından eğitim-öğretime başlarlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmiş, ancak başarılı olamamış öğrencilere ise bir sonraki öğretim yılı başında açılacak yabancı dil yeterlik sınavına katılma hakkı tanınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler, kayıt oldukları programın birinci sınıfından eğitim-öğretime başlarlar. Birinci sınıfa devam ettirilen öğrenciler kayıtlı oldukları birime yeni kayıtlanacak öğrenciler için her öğretim yılı başında açılacak olan Yabancı Dil Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler ise, yılsonu sınavına alınmayacakları gibi öğretim yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına da alınmaz ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.

Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezince veya Yabancı Diller Yüksekokulunca “Başarı Belgesi” verilir.

 

Hazırlık sınıfından ayrılma

MADDE 21-İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenci, sadece güz yarıyılı başında ve en geç eğitim-öğretimin başladığı hafta sonuna kadar dilekçe vererek hazırlık sınıfından ayrılabilir. Ayrılan öğrencinin yerine sıradaki yedek öğrenci alınır. Bu şekilde yerleştirilen yedek öğrenci de eğitim-öğretimin başlamasından sonraki ikinci hafta sonuna kadar dilekçe vererek hazırlık sınıfından vazgeçebilir. Bu sürelerden sonra hazırlık sınıfı bırakılamaz ve ayrılmak isteyen öğrenci hiçbir şekilde lisans öğrenimine bir sonraki eğitim-öğretim yılından önce başlayamaz. Ancak, isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri lisans öğrenimine başladıkları bir sonraki eğitim-öğretim yılından itibaren mezuniyetlerine kadar istemeleri halinde her öğretim yılı başında isteğe bağlı hazırlık öğreniminden vazgeçebilirler.  

 

Değinilmeyen hususlar

MADDE 22- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esaslar bölümünde değinilmeyen eğitim-öğretim ve sınavlar hakkında, Üniversitemiz Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına ilişkin hükümler uygulanır.

 

Bu Yönergede yer almayan hususlar

            MADDE 23 – Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumları Hakkında Yönetmelik” ve ”Dicle Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

            Yürürlükten kaldırılan yönerge

            MADDE 24- Üniversite Senatosu’nun 21.10.2005 tarih ve 05/08-2 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 2009-2010 eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Yürürlük

            MADDE 25 – Bu Yönerge hükümleri 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – Bu yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.