Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Madde 1 Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin (e) fıkrasına göre hazırlanan bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 2 Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır. (Değişik 19.03.1989 gün, 20113 Sa. R.G)

Madde 3 Geçişler, fakülteler ve yüksekokullarca geçişin yapılacağı sınıfın giriş yılındaki yükseköğretim kurumuna giriş kontenjanı ile her sınıfta mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı aşmamak koşulu ile tespit edilen ve üniversitesince ilan edilen sayı ile bağlı olarak yapılır. Ancak, bu sayı eğitim- öğretim programını takip eden öğrenci mevcudu 50 ye kadar olanlara 2, 50-100 arasında bulunanlarda 3, 100-150 arasında olanlarda 4, 150-200 arasında olanlarda 5 ve 200 den fazla olanlar içinde 6 dan aşağı olamaz.

Madde 4 (Değişik 19.03.1989 gün, 20113 Sa.R G. )

Öğrenci geçiş başvurusunu, geçmek istediği yükseköğretim kurumuna, ders yılı veya yarıyıl başlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır.

Fakülte yönetim kurulları, her akademik yılda, kendi kurumlarına yapılan geçiş başvurularını dikkate alarak; her sınıf için, eşdeğer çeşitli öğretim kurumlarında geçiş imkanı sağlamak üzere öğrencilerin gelebileceği kurumların öğrenci kontenjanları esas alınarak kontenjan ayırır. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları, her eşdeğer yükseköğretim kurumu için ayrı ayı olmak üzere kendi aralarında başarı oranlarına göre sıralamaya tabi tutulur ve o kuruma ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Bir kuruma ayrılan kontenjan dolmadığı taktirde puan yüksekliği esas alınarak kalan kontenjan diğer kurumlara tahsis edilebilir.

Madde 5 ( Değişik 25.04.1990 gün, 20502 Sa. R. G.)

Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.

Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;
Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,
Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri olması gereklidir.
Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya son iki yarıyılın dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasıdan itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim-öğretim puanı gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olması şartı ile nakledilebilirler.

Madde 6 Yükseköğretim kurumlarının son sınıfa veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin (Değişik 19.03.1989 gün, 20113 Sa. R.G.);

Ayrılacağı kurumdaki bütün sınıflarını başarmış olması,
Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasını (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 65 veya eşdeğer olması,
Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri olması gereklidir.
Tıp Fakülteleri son sınıflarını (aile hekimliği sınıfına) geçiş yapılamaz.

Madde 7 Bir öğrencinin bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı, naklen gitmeye arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunu bu yönetmeliğin 3. maddedeki belirlenen sayının dolmaması halinde ilgili yönetim kurulları bu yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki başarı sınırlarını %50 ye kadar indirme kararı alabilir.

Madde 8 (Değişik 19.03.1989 gün, 20113 Sa. R.G)

Geçiş başvurularının, öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumunun bu yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen kontenjanını aşması halinde 5. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen başarı yüzdesine göre öğrenci sıralanması yapılır. En başarılı öğrenciden başlanarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Son sınıfa veya son iki yarıyılın başına geçişlerde 6. maddenin 1. fıkrasının (b) bendindeki başarı oranının eşitliği halinde (c) bendindeki başarı yüksekliği tercih sebebi olur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevli bulunanların sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları öğrenci olan eş ve çocukların, atamanın yapıldığı yerde bulunan eşdeğer yükseköğretim programına bir yıl içinde müracaat ettikleri taktirde yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerine uymak şartıyla başarı durumlarına göre değerlendirilerek 3. maddede belirlenen kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin yatay geçişleri yapıldıktan sonra kalan boş kontenjan bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre doldurulur. (Değişik 03.11.1992 gün, 21394 Sa. R.G.)

Madde 9 “ Merkezi Açık Yükseköğretim ve dışarıdan ( Ekstern ) Yükseköğretimden örgün Yükseköğretime geçiş yapılamaz”. (Değişik 23.09.1983 gün, 18170 Sa. R. G.)

Madde 10 Aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasında yatay geçişler, üniversite yönetim kurullarınca bu esaslar çerçevesinde düzenlenir.

Madde 11 “ Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve bu yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için belirlenecek kontenjanlar bu ynetmeliğin 3. maddesine göre tesbit edilen kontenjanların 1/3’ünü aşamaz. İlk yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yıl sonunda geçiş yapılamaz. Ancak öğrencinin ana ve babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde; yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. (Değişik 07.03.1990 gün, 20454 Sa. R.G.)

Bu şartlar nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler içinde aynen uygulanır. Ancak, Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının intibakı, başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından yapılır. Değişik 16.11.1 986 gün, 19283 Sa. R. G.)

Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tesbit edilecek yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı 1. fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi değildir.” (ilave 11.07.1992 gün, 21281 Sa. R.G.)

Geçici Madde Bu yönetmeliğin 3. maddesinde düzenlenen yatay geçiş için son başvuru tarihi 1982-1983 eğitim-öğretim yılı için bütün öğretim kurumlarında 31 Ekim 1982 olarak belirlenmiştir.

Madde 12 Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13 Bu yönetmelik hükümlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Etiketler: , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.