Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // D.Ü. Yaz Dönemi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.Ü. Yaz Dönemi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YÖNETMELİK :

DİCLE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dicle Üniversitesinde eğitim-öğretim yılı dışında yaz tatilinde uygulanan yaz eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, enstitü ve yüksekokullarda uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları,  Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

             Amaçlar

             MADDE 4 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır;

             a) Öğrencilerin, yaz aylarında da eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağlayarak, Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,

             b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına imkan sağlayarak, derslerdeki yığılmaları önlemek,

             c) Yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim ve araştırma kurumlarında çalışan, ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından; ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanmak,

             ç) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıllardan ders alabilmelerini sağlamak,

             d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Üniversitedeki eğitim-öğretim imkanlarından faydalanmalarını sağlamak,

             e) Öğrencilere, düşük notla geçtikleri derslerde, notlarını yükseltme imkanı sağlamak,

             f) Yan dal ve çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin, programı izlemelerini  kolaylaştırmak.

             Yaz öğretiminin takvimi

             MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin akademik takvimi, her yıl Dicle Üniversitesinin akademik takvimiyle birlikte, ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek ilan edilir.

             Yaz öğretiminde dersler

             MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde açılması öngörülen lisans dersleri, bu dersleri veren birimlerce; lisansüstü dersleri ise, ilgili enstitü anabilim dalları tarafından belirlenir.

             (2) Yaz öğretimi programlarında açılması öngörülen dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları; ilgili bölüm veya programın teklifi üzerine, fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca, yaz öğretimi başlangıcından en az otuz gün önce belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

             Yaz öğretiminin süresi

             MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminin süresi dört haftadan az, yedi haftadan fazla olamaz. Bu süre yaz öğretimi final sınavlarını da kapsar. Yaz öğretiminde, açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yoğunlaştırılarak yapılır. Yaz öğretiminde alınan derslerin kredileri; önlisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.

             (2) Yaz öğretimi, yarıyıl olarak değerlendirilemez. Yaz öğretiminde geçen süre, normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Başarı durumları ne olursa olsun, öğrenciler yaz öğretimine katılmak zorunda değildir. Bahar yarıyılı sonunda yasal öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre hakkı bulunmayan öğrenciler yaz öğretiminden faydalanamazlar.

             Yaz öğretimine ilişkin esaslar

             MADDE 8 – (1) Yaz öğretimi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             a) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir,

             b) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, normal ve ikinci öğretim   öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli ve aynı kredi/saatli derslere, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler,      

             c) Yaz öğretiminde kayıt yaptıran her öğrenci, en fazla  oniki kredilik  ders   alabilir,         

             ç) Birinci sınıf öğrencisi, üçüncü sınıftan; ikinci sınıf öğrencisi ise dördüncü sınıftan ders alamaz,

             d) Öğrenci, aynı zamanda hem staj yapıp hem de yaz öğretiminde ders alamaz,       

             e) Yaz öğretiminde kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma yapılamaz,

             f) Normal eğitim-öğretim süresi içinde açılması gereken dersler, hiçbir şekilde yaz öğretimine ertelenemez,

             g) Yaz öğretiminde öğrenci ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladığı dersleri alabilir,

             ğ) Bir öğrenci, yaz öğretiminde;       

             1) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,

             2) Güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,

             3) Çift anadal ve yan dal programına kayıtlı ise yıl içinde alamadığı dersleri,

             4) Güz veya bahar yarıyıllarında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde, bir üst yarıyıldan açılan dersleri 

             alabilir.

             (2) Yaz öğretimi alabilmek için gerekli şartlar şunlardır;

             a) Güz   ve   bahar   yarıyılları  sonunda   ilişiği   kesilmiş     olan   öğrenciler, yaz öğretiminden  faydalanamazlar. Eğer, ilişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise bu işlem iptal edilir.

             b) Öğrenciler oniki kredi sınırını aşmamak  şartıyla ve ilgili birimin Yönetim  Kurulunun izniyle Dicle Üniversitesinde açılamayan dersleri, içerik ve kredilerinin aynı veya daha  fazla olması  kaydıyla, yaz öğretimine yer veren diğer üniversitelerden alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra, Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Aynı şekilde diğer üniversitelerin öğrencileri de şartlar uygun olduğu takdirde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Dicle Üniversitesinde açılan yaz öğretimi derslerine kayıt yaptırabilirler. Bir öğrenci lisans öğrenimi boyunca en fazla oniki kredilik dersi başka üniversiteden alabilir.

             c) Yaz öğretiminde farklı bir üniversiteden ders alabilmek için, o dersin kendi fakülte/yüksekokulunda, öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen açılmamış olması ve farklı üniversitenin yaz öğretimi akademik takvimi ile alınacak notların, Eylül ayının ilk haftasına  kadar  Dicle Üniversitesine ulaştırılması gerekir. Öğrenci, farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil,  kredi ve saati ile yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakülte/yüksekokuluna verir. Bunun ilgili birimin yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir.

             ç) Yaz öğretiminde açılacak dersler, tercihen dersi güz/bahar döneminde vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün uygun görmesi, ilgili birimin yönetim kurulu ve Dicle Üniversitesi Senatosunun onayı ile belirlenir.

              d) Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları, derse devam, ara sınav, proje,  laboratuar gibi çeşitli çalışmalar ve final sonuçları; dersi veren öğretim elemanı  tarafından, Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dikkate alınarak  uygulanır ve değerlendirilir.

              e) Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci, final sınavına giremez. Yaz öğretiminde açılan derslerin dönem sonu sınavına, sadece yaz öğretimine kayıtlı öğrenciler girer.

              f) Yaz öğretiminde, her ders için en az bir ara sınav yapılır. Güz ve bahar yarıyıllarında alınan ara sınav notları, yaz öğretimi için geçerli değildir. Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan   öğrencilere, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, isterlerse diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz öğretimine devam edebilirler.

             Yaz öğretiminde notlar

             MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında ve not bildirim formlarında yaz öğretimi adı altında oluşturulan bölümde gösterilir. Yaz öğretiminde alınan derslerin ders geçme notu, öğrencilerin mezuniyet derecesinin hesabında güz ve bahar yarıyıllarındaki dersler gibi değerlendirilir.

             Ek sürede alınan dersler

             MADDE 10 – (1) Lisans programlarının son döneminde olan, Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamına giren ve azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler, ek süre hakkı elde ettikleri ders ya da dersleri yaz öğretiminde alarak mezuniyet için gerekli şartları sağlayabilirler. Ancak, yaz öğretiminde alınan derslerden dolayı, ayrıca ek süre hakkı kullanamazlar.

             Mezuniyet

             MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde başarılı oldukları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler, ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun olmuş sayılırlar ve diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ücret

             MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak örgün öğretim öğrencileri; öğrenim ücretlerini, ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre ve kayıt esnasında öderler. İkinci öğretim öğrencilerinden yaz öğretimine katılanlar ise, örgün öğretim öğrencilerinin yaz öğretimi  öğrenim ücretlerinin iki katını öderler. Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, ilgili mevzuata göre ek ders ücreti ödenir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 8/8/2005 tarihli ve 25900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2005-2006 öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler de, bu Yönetmelikte öngörülen gerekli şartları sağlamaları ve istemeleri halinde yaz öğretiminden yararlandırılırlar.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Etiketler: ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.