Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // Yan Dal Yönergesi

Yan Dal Yönergesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Dayanak

Madde 1. Bu Yönerge Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliğinin 15.nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanım

Madde 2. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu Lisans programı “anadal programı”, bu program dışında sertifika almak amacıyla başvurdukları ve kabul edildikleri ikinci Lisans programı ise “yandal programı” olarak adlandırılır.

Amaç

Madde 3- Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak ve sertifika almalarını sağlamaktır.

Yandal Programı Açılması

Madde 4- Yandal programı ilgili Bölümün ve Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 18 krediden oluşur. Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakülte/yüksekokul programları arasında Yandal programı hiçbir şekilde uygulanmaz; ancak, Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında Yandal programı, Yükseköğretim Kurulundan onay alınmak suretiyle uygulanır.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 5

a)      İlgili bölüm her dönem başında kontenjanları belirterek yandal programını duyurur.

b)      Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir.

c)      Yandal programına başvurular Üniversite Senatosu’nca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

d)      Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

e)      Zorunlu hazırlık sınıfı olan Yandal programlarına yeterlik sınavını başarmamış öğrenciler kabul edilmezler.

f)       Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı o programın o yılki birinci sınıfın birinci yarıyıl asli öğrenci sayısının %10 unu geçemez

g)         Başvuran sayısının Fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin Türk Dili İle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerindeki başarı durumu göz önüne alınır. Eşitlik sürdüğü takdirde, söz konusu Yandalı daha üst tercihlerinde gösterene öncelik verilir.            

Yandal Programı

Madde 6

a)Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir.

b) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

c)İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem içinde Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programdaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

d)Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Yandal programına kayıt yaptıran öğrenci çift Anadal programına kayıt yaptıramaz

Başarı ve Yandal Sertifikası

Madde 7

a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün ve yandal programının bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük onayı ile dönem izni verilebilir.

c) Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

d) Anadal programında genel not ortalaması 60 ın altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.

e) Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üst üste 60 ın altında kalan öğrencinin yandal programı ile ilişiği kesilir.

f) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

g) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 60 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

h) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla bir dönem süre tanınır. Bu süre, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Bu öğrencilere anadal programından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren Fakülte/Yüksekokul yetkilidir.

i)Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

j)Çift Anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, programdan ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği döneme kadar almış olduğu dersler ile, eğer çift anadal verilen bölümce yandal program(lar)ı da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Adı geçen öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirmemişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine dönem kısıtı uygulanmaksızın o yandal programına başvuru hakkı tanınır.

 Yürürlük

Madde 8 Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 Bu yönerge Dicle Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.