Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // Öğrenciler için 1111 sayılı Askerlik kanunun ilgili maddeleri

Öğrenciler için 1111 sayılı Askerlik kanunun ilgili maddeleri

ASKERLİK KANUNU (1111 SAYILI YASANIN İLGİLİ KISIMLARI)

ERTESİ SENEYE BIRAKMA

Madde 35- Son yoklama sırasında aşağıda gösterilen sebeplerle askerlik yapmayacakları anlaşılanların muamele ve muayeneleri ertesi seneye bırakılır.

C) Askeri mekteplerde, nizamname ve talimatnamelerine göre devam mecburiyeti olan resmi yüksek mekteplerde, lise ve orta mekteplerde ve tali meslek mekteplerinde veya bu derecelerde olduğu Maarif Vekaleti tarafından veya müdürlükten tasdik edilen hususi ve ecnebi mekteplerde ve aynı vasıfta bulundukları Maarif Vekaletince tasdikli memleketi harici mekteplerde okumakta oldukları anlaşılanlar (Bunların ertesi seneye terk en çok 29 yaşını bitirinceye kadar uzar. Bu yaşa kadar tahsillerini bitirmemiş olanlar, iki sene üste sınıf geçmeyenler, yüksek bir mektebi bitirdikten sonra, diğer yüksek bir mektebe veya ihtisas şubelerine ayrılmış müesseselerin ve üniversitenin bir şubesini bitirdikten sonra diğer şubesine girenler ertesi seneye bırakılmayıp asker edilirler. İş bu talebenin derslerine muntazam devam etmeleri şartıyla, tahsil saatleri haricinde, memuriyet, vazife, sanat, ticaret ve ziraatla iştigalleri tecillerine mani teşkil etmez.)

Son yoklama sırasında orta veya yüksek bir mektebi bitirerek memleketi içinde veya dışında daha yüksek mekteplere kabul zamanı olmadığından dolayı girmemiş olanlar o sene içinde lazım vesikaları gösterdikleri taktirde ertesi seneye bırakılırlar. 29 yaşına kadar ertesi seneye terk edilecek talebeler bir seferberlik halinde lüzum ve ihtiyaca göre doğum sırasıyla as-ker edilirler.
E) Aşağıdaki belirtilen yükümlülerin askere celp ve sevkleri, Milli Savunma Bakanlığınca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir.

1. 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda görevli olup, hizmetin özelliğe sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli.

2. Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde yukarıda belirtilen kamu personeli yükümlüleri hakkında bağlı oldukları veya ilgili bulundukları Bakanlığın; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj, yüksek ihtisas veya doktora yapanlar için ilgili kurum amirinin teklifi üzerine sevk tehiri işlemleri yapılabilir. Ancak bu kanunun 86. veya 89. maddelerinin birinden soruşturma açılan yü-kümlüler, berat etmedikçe veya haklarında takipsizlik kararı verilmedikçe sevk tehir işlemine tabi tutulmazlar. Askere celp ve sevki tehir edilen, tehir müddetinden önce sevk tehirine sebep olan çalışmalarını bıraktıklarında, tehir tetkikini yapan makamlar tarafından durum iki ay içinde Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. Bu yükümlülerin sevk tehir işlemleri Milli Savunma Bakanlığınca iptal edilir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 3908 Sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca; azami öğrenim süresi sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için beş dersten başarısız olanlara dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkının verildiği, ancak 1111 sayılı Askerlk Kanununun 35/c maddesi ile 2547 Sayılı Kanunun 44. maddesi arasında öğrencilik tanımında güçlüklerle karşılanması sonucunda Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanmış bulunan öğrenci işlemleri ile ilgili kitapçıkta yeralan “Ertesi Yıla Terk İşlemleri” nin 3. maddesinde “Azami öğ-rencilik süreleri sonunda mezun olabilmek için dört veya beş dersten ba-şarısız olanlara ilave iki öğretim yılı daha öğrencilik hakkı tanınacağı ve bu süre içinde askerliklerinin ertesi yıla terk edileceği, üç veya daha az ya da altı veya fazla dersten başarısız olanların askerliklerinin ertesi yıla terk edil-meyerek askerlik kararı alınacağı hükminünün yer aldığı ifade edilerek, 3908 Sayılı Kanun gereğince 5 veya 4 dersi kalan öğrencilerin haklarından yararlanmakta olduğu, 3 veya daha az dersi kalan öğrencilerin ise bu haklardan yararlanmayarak haklarında askerlik kararı alındığı bildirilmekte, söz konusu aksaklığın giderilmesi istenmektedir. Yürütme Kurulunun 13/04/1995 tarihli toplantısında; söz konusu ilgi (a) yazı incelenmiş olup, 2547 Sayılı Kanunun 44. maddesinde sınırsız sınava girme hakkı tanınan öğrencilerin sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmaya-cakları açıkca belirtildiğinden uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yapılması gerektiğine karar verilmiştir.

Etiketler: , , , , , , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.