Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // D.Ü. Öğrenci Toplulukları ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

D.Ü. Öğrenci Toplulukları ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI/KULÜPLERİ YÖNERGESİ

 

(Üniversite Senatosu’nun 22.10.2004 tarih ve 04/09-lll sayılı kararı ile

kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.)

  BİRİNCİ BÖLÜM

 Genel İlkeler

 Kapsam ve Dayanak

Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ” hükümleri uyarınca hazırlanan bu yönerge; Dicle Üniversitesi ders dışı öğrenci faaliyetlerinin yürütülmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili esasları kapsar.

Amaç

Madde 2- Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, birlikte çalışma ve dinlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, yeni ilgi alanlarına yönelmeleri ile sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılmalarını sağlamak, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek için faaliyetler yürütmek ve etkinlikler düzenlemek, böylece gelişim ve değişimi topluma taşımaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim ve İşleyiş

 

Üst Kurul-Öğrenci Faaliyetleri Birimi

Madde 3- Rektör tarafından Komisyon Başkanı olarak görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında; her yıl Eylül ayında Üniversite Senatosunca seçilecek iki öğretim üyesi, Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı ile Öğrenci Konseyi Başkanından oluşan 7 kişilik bir “Öğrenci Faaliyetleri Birimi” kurulur. (Kısaca ÖFB olarak belirtilecektir.) Öğrenci faaliyetleri bu Birim tarafından programlanır ve kurulacak kulüpler tarafından gerçekleştirilir.

Madde 4- “Öğrenci Faaliyetleri Birimi”’nin Görevleri

a) Öğrenci faaliyetlerinin 2547 Sayılı Kanun’da belirtilen Yükseköğretim amaçlarına uygunluğunu ve bu Yönerge ile belirlenen usul ve esaslar içerisinde faaliyet sürdürmelerini sağlamak,

b) Öğrenci faaliyetlerini yönlendirmek amacı ile öğrenci kulüpleri kurulmasını önermek, öğretim elemanları içinden bu kollara danışman sağlamak, kulüp faaliyetlerini denetlemek, gerekirse kulüp faaliyetlerine ara verilmesini veya son verilmesini Rektörlük Makamına önermek,

c) Öğrenci faaliyetleri ile ilgili bütçe taslağını onaylamak,

d) Kulüplerin gelir ve giderlerinin alınış ve sarf ediliş biçimlerinin usulüne uygunluğunu sağlamak,

e) Öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel faaliyetlerinin yürütülmesini programlamak, uygulanmasını denetlemek, her öğrencinin sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ilgili en az bir öğrenci kulübü ile ilgilenmesini sağlamaya çalışmak,

f) Üniversitenin öğrenci faaliyetleri için tahsis ettiği oda ve araç-gereçlerin en yararlı biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

g) Öğretim yılı sonunda öğrenci faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp Üniversite Senatosuna sunmak,

h) Yönetim organları ile kulüpler arasındaki iletişim görevini yürütmek, zaman ve kaynak israfını önlemek için koordinasyonu sağlamak,

i) Üniversite veya kulüpler tarafından yapılacak etkinliklerin hazırlıklarını yapmak, izin ve onaylarını almak,

j) Kulübü olmayan ya da kurulmasına gerek görülmeyen, ancak öğrencinin ilgi duyduğu alanlarda yetişmelerini ve gelişmelerini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak, ayrıca kurslar, seminerler vb. faaliyetler düzenlemek,

k) Kulüplerin ve öğrencilerin, Üniversite içinde veya dışında yapılacak sosyal-kültürel ve sportif etkinliklere veya üniversitelerarası yarışmalara katılmalarını sağlamak ,

l) Kulüplerin ambar ve ayniyat kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

m) Öğrenciyi yetiştirmek amacıyla yapılan kurs, seminer vb. faaliyetlerde görevlendirilecek ya da görev almak isteyen öğreticilerin görevlendirilmelerini yapmak, verilecek ders ve egzersiz ücretlerinin onaylarını hazırlamak,

n) Kulüplerimizle aynı konuda faaliyet gösteren etkinlik grupları ve yurt içi/yurt dışı olmak üzere diğer üniversitelerin öğrenci grupları arasında iletişim sağlamak, karşılıklı değişim programları hazırlamak, ve uygulamak,

ö) Yapılan etkinliklerin tanıtım ve duyurularını yapmak,

Madde 5- Kulüp Başkanları yılda en az üç defa ÖFB’nin çağrısı ile ÖFB Başkanlığında toplanarak çalışmalar hakkında görüşmelerde bulunur. Mazeretsiz üst üste 3 toplantıya katılmayan Kulüp Başkanının görevine son verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri

Tanım

Madde 6- Her biri farklı olmak üzere, öğrencilerin ders dışı zamanlarında, ilgi duydukları sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile spor ve beceri alanlarında, programlar sunmak, etkinlikler düzenlemek ve kurslar açmak suretiyle öğrencilerin her yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş öğrenci topluluklarını ifade eder. Kısaca Kulüp olarak anılacaktır.

Kuruluşu

Madde 7- Kulüp kuruluş ve işleyişi ile ilgili başvurular ÖFB’ye yapılır. Kulüp kurmak isteyen öğrenciler Akademik Danışman’ın adını, 5 kişilik geçici Yönetim Kurulu ve en az 20 (yirmi) kişiden oluşan üye listesi ile kuracakları Kulüp Tüzüğünü bir dilekçe ekinde ÖFB’ye sunarlar.

Madde 8- Tüzüğü incelenen/incelettirilen Kulübün, ÖFB’nin olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayı ile geçici olarak kuruluşuna izin verilir. Kulüp, tüzüklerinde belirtilen amaca uygun olarak bir dönem içinde üç etkinlik düzenledikten sonra, bu dönemde kulüp yönetim ve denetim kurulları ve yedeklerinin en az bir katı kadar üye kaydetmiş ve Birim Temsilcilerini en az 2/3 oranında seçmiş ise Rektörlüğün onayı ile resmen kurulmuş olur. Resmen kuruluşuna izin verilen Kulüp gelecek dönem başında Genel Kurulu toplayarak Yönetim Kurulunu seçer. Bu süre içerisinde yeterli sayıda üye kaydı gerçekleşmez ve Genel Kurul toplantısı yapılmaz ise o Kulübün başvurusu düşer.

Madde 9- Sadece bir birime ve bölüme yönelik aktivite yapmak üzere birim veya bölüm adı ile kulüp kurulamaz.

 Madde 10- Kulüplere imkanlar ölçüsünde irtibat büroları ve kulüp odaları verilir.

Öğrenci Toplulukları/Kulüplerinin Faaliyet Alanları ve Çalışma Esasları

Madde 11- a) Kulüplerin her biri ayrı konularda faaliyet gösterirler. Ayrıca faaliyet alanlarına giren konularda farklı özel çalışma ve etkinlik grupları oluşturabilirler.

b) Faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, sempozyum, seminer, açık oturum, söyleşi, gösteri, konser, tiyatro, yarışma, teknik gezi, sportif faaliyetler vb. gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyebilirler. Gerekiyorsa kurs açılması konusunda ÖFB’ye teklifte bulunabilirler.

c) Kulüpler üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamazlar, bulundukları takdirde faaliyetlerine son verilir.

d) Kulüpler kendi faaliyet alanının dışına çıkamaz ve diğer kulüplerin faaliyetlerini yapamazlar. Ancak kulüpler ortak faaliyetler düzenleyebilirler.

e) Kulüpler aynı alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla ve diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile ÖFB’nin bilgisi ve yönetim organlarının onayı ile ortak faaliyetlerde bulunabilir, değişim programları uygulayabilirler.

f) Kulüpler, yıllık faaliyet programlarını ÖFB’ye onaylatmak zorundadırlar.

h) Kulüpler düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili olarak en geç 15 gün öncesinden ÖFB’ye haber vermek ve Rektörlük onayı almak zorundadırlar.

i) Kulüplerde, Milletin birliğine, Devletin Ülkesi ile bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet ve İlkelerine, Atatürk İlke ve İnkılaplarına yönelik yıkıcı, bölücü, siyasi ve ideolojik faaliyetlerde bulunulamaz.

j) Kulüpler tarafından yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili raporlar yıl sonunda ÖFB’ye verilir.

Akademik Danışman

Madde 12– Akademik Danışmanlar; Üniversitenin tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları arasından kendisinin de onayı alındıktan sonra Kulüp Yönetim Kurulunca belirlenir, atanması ve değiştirilmesi ÖFB tarafından yapılır.

Akademik Danışmanlar; Yönerge, Tüzük ve Üniversitenin belirlediği genel ilkeler çerçevesinde, Kulüp çalışmalarını denetler ve yürütülmesine yardımcı olurlar.

Kulübün gereksinimlerine göre bütçe hazırlıklarına yardımcı olur, Üniversitenin para, araç-gereç ve yer olanaklarından yararlanmaları için gerekli yönetimsel girişimlerde bulunurlar.

Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetlerler.

Rektörlük tarafından düzenlenecek Akademik Danışman toplantılarına katılarak Kulüpler arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı olarak yürütülmesine katkıda bulunurlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Üyelik

Madde 13- Kulüp üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Doğal Üyeler : Dicle Üniversitesi öğrencileri (önlisans ve lisans öğrencileri dahil) kulübün doğal üyeleridir. Bu statüdeki üyelerin faaliyetlere katılma, bulunma ve görev alma hakları vardır. Ancak, Genel Kurula katılma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Etkin Üyeler : Son bir yıl içinde kulüp tarafından yapılan en az bir eğitim ve faaliyete katılmış bulunan üyelerle, yönetim organlarının seçileceği Genel Kuruldan 15 gün önce üyelik başvurusunu tamamlamış olan öğrenciler, kulübün etkin üyesidirler. Bu üyelerin Genel Kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakları vardır.

Fahri Üyeler : Dicle Üniversitesinin akademik ve idari personeli, Dicle Üniversitesi mezunları ve kulüp faaliyetlerine katkıda bulunabilecek üniversite dışından kimseler de müracaatları halinde Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile fahri üye olabilirler. Bu üyelerin Genel Kurula katılma hakları vardır, ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde 14- Bir dönem veya daha fazla öğrenimine ara vermiş olan öğrenciler bu dönem içinde kulüp faaliyetlerine katılamazlar. Öğrencilerin yönetim görevlerine seçilebilmeleri ve görevlerine devam edebilmeleri için disiplin cezası almamış olmaları gerekir. Öğrenciliğin sona ermesi veya başka nedenlerle yönetim görevini bırakmak zorunda kalanların yerine sıradaki yedek seçilir.

Madde 15- Kulüplere kayıt yaptırmak isteyen, Kulüp Tüzüğünü kabul eden ve üye olma şartlarını sağlayan öğrenciler ve fahri üye olmak isteyenler 1 adet kimlik belgesi fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, üyelik formu ve yıllık üyelik aidatı ile birlikte ilgili öğrenci kulübü sekreterliğine müracaat ederler.

Madde 16- Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen her üyeye “üye kartı” çıkarılır. Bu üyelerin üyelikleri kendi istekleri doğrultusunda üyelik aidatını yatırmak şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından her öğretim yılında bir yıl süreyle uzatılır. Üniversiteden ayrılan, mezun olan üyelerin üyelikleri kendi istekleri doğrultusunda fahri üye olarak Yönetim Kurulu kararı ile devam edebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 17- Üyelik koşullarını kaybedenler ve bu koşullara uymayanlar, Yönetim Kurulunun önerisi ve ÖFB’nin onayı ile üyelikten çıkartılırlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

Kulübün Organları

  Madde 18- Her Kulüpte

·         Genel Kurul

·         Yönetim Kurulu

·         Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur.

 

Kulüpler, yukarıda adı geçen organlar dışında başka organlar da kurabilirler. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev,yetki ve sorumlukları devredilemez. Bu organların görev yetki ve sorumlukları Genel Kurulca belirlenir.

Genel Kurul

Madde 19- Genel Kurul; Etkin üyelerden oluşur. Kulübün en yetkili organıdır. Her Ekim/Kasım ile Mayıs/Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki defa olağan olarak, ayrıca Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun talebi veya etkin üyelerin en az 2/3’ünün yazılı talebi ile olağanüstü toplanır.

Genel Kurul çağrısı gündem belirlendikten sonra Yönetim Kurulu tarafından ÖFB yolu ile yapılır. ÖFB, çağrıyı, uygun göreceği yerlerde Genel Kuruldan en az 7 gün önce ilan eder. Genel Kurula aidatlarını ödemiş üyeler katılabilir.

Genel Kurul ilk toplantısında salt çoğunluğu sağlayamazsa bir hafta sonra salt çoğunluk aranmaksızın tekrar toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamalar gizli olarak yapılır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 20- Genel Kurulun Görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a ) Dönemin ilk toplantısında (Ekim/Kasım), Etkin üyeler arasından; yetkili kurullarını ve ayrıca öğrencisi bulunan her birim için Birim Temsilcisini seçmek,

b) Çağrı gündeminde yer almak koşulu ile kulüp tüzüğünün maddelerini

değiştirmek veya yeniden düzenlemek (Bu kararın toplantıya katılanların 2/3’ünün olumlu oyu ile alınması gerekir),

c) Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak,

d) ÖFB veya Yönetim Kurulu tarafından gündeme getirilen üyeliğe başvurusu reddedilmiş veya üyeliği düşmüş öğrencilerin durumunu karara bağlamak,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve ÖFB’ye sunulacak bütçe taslağını görüşmek ve gerekirse değişiklikleri onaylamak,

f) Yıllık aidat miktarını belirlemek.

Yönetim Kurulu

Madde 21- Genel Kurul tarafından her akademik yıl başında Etkin üyeler arasından seçilen (5) kişilik bir kuruldur. Asıl üyelerin sayısı kadar yedek üyeler de seçilir. Yönetim Kurulu, öğretim dönemleri içinde ve Akademik Danışman gözetiminde en az ayda bir kez toplanır. Ttoplantı için en az (3) üyenin hazır bulunması zorunludur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında başkan yardımcısı, sayman ve sekreter seçerek görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu toplantılarına Birim Temsilcileri de katılabilir; ancak Akademik Danışman ve Birim Temsilcileri oy kullanamazlar.

Madde 22- Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Mazeretsiz üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa veya kendiliğinden sona erme sonucunda boşalan açık üyeliğe sıradaki yedek üye geçer.  

Madde 23– Kulüp Yönetim Kurulları, Kurul üyelerine ve diğer üyelere çeşitli görevlendirmeler (faaliyetler, eğitim, iletişim, malzeme v.s. sorumluları gibi) yapabilir.  

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 24- Yönetim Kurulu görevleri şunlardır;

a) Kulüp çalışmalarının, Genel Kurul kararları, Yönetmelik ve Yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

b) Yıllık faaliyet planlarını yaparak, ÖFB’ye sunmak ve uygulamak,

c) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul çağrısını tarih, yer ve gündemini belirleyerek üyelere duyurulmak üzere ÖFB’ye sunmak,

d) ÖFB aracılığıyla kendi ve diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren diğer kulüpleri ile yazışmalar yapmak, ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak, eğitim faaliyetleri için toplantı vb. gibi etkinlikler düzenlemek,

e) ÖFB aracılığıyla Kulüp faaliyetlerine ilişkin bülten veya dergi çıkarmak, çıkarılan bültenlerde faaliyetleri tanıtmak,

f) Yönerge ve Genel Kurul kararlarında Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapmak,

g) Her öğretim yılı başında üyelerin durumunu gözden geçirip, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin durumunu görüşmek, üyelik başvurularını değerlendirmek, üyelerle ilgili kayıtları tutmak, faaliyetleri izlemek, üyelik başvurusu reddedilen öğrenciye 15 (on beş) gün içinde gerekli kararı iletmek. (Üyelik başvurusu reddedilen öğrencinin ÖFB’ye başvuru hakkı saklıdır.)

h) Kulübün gelir gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak, gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlamak, Kulübün gelirlerini kopyalı ve sıra numaralı veya maktu koçanlı makbuzlarla almak ve kulüp giderlerini belgelerle yapmak,

i) Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen/giden evrak defteri, gelir gider defteri, demirbaş kayıt defteri temin etmek, tasdik ettirmek ve bu defterleri usulüne göre tutmak.

Denetleme Kurulu

Madde 25- Genel Kurulca seçilen üç (3) Etkin üyeden oluşur. Boşalan asıl üyelik, seçilen üç (3) yedek üyeden sırasına göre doldurulur. Genel Kurul toplantılarından önce toplanarak kulübün bütün faaliyetlerini ve hesaplarını denetler. Genel Kurula sunmak üzere Denetleme Raporu hazırlar.

Madde 26- Yönetim Kurulu tarafından bildirilen ve Kulüp amaçları ile bağdaşmayan tutumları ve disiplin dışı davranışları görülen üyeler hakkındaki kararları Denetleme Kurulu verir. Gerektiğinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili öğrenciye uygulanması için ilgili yerlere bildirir.

Birim Temsilcileri

Madde 27- Birim temsilcileri; Genel Kurulca Etkin üyeler arasından seçilir. Üniversitenin öğrencisi bulunan her birimi için (Fakülte ve Yüksekokul) bir temsilci seçilir. Birim Temsilcileri birimlerinin kulüple olan koordinasyonunu sağlamak, sorunlarını Yönetim Kuruluna iletmek; eğitim ve faaliyet programlarını birimlerine duyurabilmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ayrıca gerektiğinde temsilcisi olduğu kulüp çalışmaları hakkında birim yetkililerine bilgi verirler.

ALTINCI BÖLÜM

  Mali İşler ve Kayıtlar

Kulübün Gelirleri

Madde 28- Kulüplerin gelir kaynakları şunlardır;

a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik aidatları,

b) Çeşitli kuruluş ve kişilerce yapılacak her türlü bağış ve yardımlar,

c) Her türlü gösteri, yarışma, sergi, toplantı, konser, yayın gibi kulüp faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

Madde 29- Kulüp gelirleri, Kulüp adına Rektörlükçe açtırılan “Öğrenci Faaliyetleri Hesabı” adı altında bir banka hesabına yatırılır ve ÖFB’nin onayladığı öğrenci faaliyetleri ve yeni kurulacak Kulüpleri desteklemek için kullanılır.

Hesaptan başkan veya başkan yardımcısı ile sayman olmak üzere en az iki imza ile para çekilir. Yetkili imzalar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca onaylı sirküler ile bankaya bildirilir.

Kulübün Giderleri

Madde 30- Kulüplerin giderleri şunlardır;

a) Her faaliyetin gerektirdiği her türlü demirbaş ve sarf malzemeleri ile araç-gereçlerin temini giderleri,

b) Faaliyetlerin yapılması ile ilgili beslenme, barınma, ulaşım, iletişim ve diğer organizasyon giderleri,

c) Faaliyetlerin gerektirdiği diğer giderler.

Bu giderler Öğrenci Faaliyetleri Hesabından karşılanır. Kulüplerin kurulması ve faaliyetleri için bütçe olanaklarına göre destek sağlanması Rektörlüğün yetkisindedir.

Demirbaşlar

Madde 31- Kulübün kurulması için verilmiş olan demirbaşlar, demirbaş defterine demirbaş numarası ile kaydedilir. Kulübün kendi gelirleri ile satın alınacağı demirbaş on beş gün içinde Üniversite Ayniyat Saymanlığına bildirilerek demirbaş numarası ile deftere kaydedilir.Demirbaşların kaydından ve korunmasından Kulüp Başkanı ile Sayman sorumludurlar.

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde -32 Kulüplerde aşağıda belirtilen defter ve dosyalar tutulur:

a)      Üye / Kursiyer Kayıt Defteri,

b)      Gelen / Giden Evrak Defteri,

c)      Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar Defteri,

d)      Demirbaş Kayıt Defteri,

e)      Yıllık Faaliyet Plan Defteri,

f)        Yazışma dosyaları,

g)      Kurslarda tutulacak diğer evrak ÖFB tarafından tespit edilir.

Madde 33- Kulübün tutması gereken defterlerin usulüne uygun biçimde tutulmasından, yazışmaların korunmasından, faaliyetler ile ilgili belge, fotoğraf, kayıt gibi kulüp arşivini oluşturacak belgeleri saklamaktan Kulüp Başkanı ile Sekreter sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşleri

 Madde 34- Kulüp amaçlarına ters düşen davranışlar içinde bulunan öğrencilere; Akademik Danışman, Yönetim Kurulu ve ÖFB’nin önerisi ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

Topluluğun/Kulübün Feshi

Madde 35- Kulüpler aşağıdaki hallerde feshedilir.

a) Kulüp Genel Kurulun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile feshedilebilir.

b) Bir Eğitim-Öğretim yılında kuruluş amacına uygun çalışmalar yapmayan, çalışma raporunu ve etkinlik programını belirtilen sürede ÖFB’ye vermeyen, Kulüp Tüzüğünde belirtilen sürede Yönetim Kurulunu seçmeyen Kulüp ÖFB’nin önerisi ve Rektörlük onayı ile yazılı olarak uyarılır. Bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmazsa ya da Yönetim Kurulunu seçmezse Kulüp feshedilir.

c) Kulüp Etkin üye sayısının yönetim ve denetim organlarını oluşturacak sayının (yedek üyeler dahil) altına düşmesi halinde ve/veya Birim Temsilcisi sayısının üniversitede öğrencisi bulunan birim sayısının 1/4 oranının altına düşmesi halinde, ÖFB’nin teklifi ve Rektörün onayı ile feshedilir.

d) İki öğretim dönemi ardarda, kulüp faaliyetlerini yürütecek asgari sayıda öğrenci üyeliği gerçekleşmez, öğretim yılı başında Olağan Genel Kurul yapılmazsa, Kulüp ÖFB’nin önerisi ve Rektörün onayı ile dağılmış sayılır.

Kulübün münfesih olması durumunda bütün malvarlığı Dicle Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına devredilir.

Öğrenci Kulüp Çalışma Esasları

Madde 36- Öğrenci Kulüpleri, faaliyetlerini akademik yıl başından itibaren yıl boyunca yürütür ve gerçekleştirdikleri kulüp faaliyetlerine ait raporlarını en geç 15 Hazirana kadar ÖFB’ye sunar.

Madde 37- Öğrenci kulüplerinde çalışmalar hafta içi her gün mesai dışında 17:00-20:00 saatleri arasında, hafta sonları ise 10:00-18:00 saatleri arasında Akademik Danışman, çalıştırıcı ve ÖFB elemanlarının denetim ve gözetiminde yapılır.

Madde 38- Öğrenci kulüpleri mesleki konularda etkinliklerde bulunabilirler. Bölüm içi etkinlikler, Akademik Danışmanın önerisi Bölüm Başkanının olumlu görüşüyle planlanıp gerçekleştirilebilir. Ancak Üniversite ölçeğinde ve Üniversite’yi temsil eder nitelikteki etkinlikler için ÖFB’ye öneride bulunulup olur alınması gerekir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Madde 39- Üniversiteye bağlı bulunan birimler bu Yönerge hükümlerine tabi olmaksızın da öğrenci etkinlikleri düzenleyebilirler. Ancak düzenledikleri etkinlikleri koordinasyon amacı ile ÖFB’ye bildirmeleri gerekir.

Yürürlük

Madde 40- Bu Yönerge Dicle Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41- Bu Yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde: Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden itibaren Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Kulüpler, bu Yönergeye uygun olarak yeniden yapılandırılırlar.

Etiketler: , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.