Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // D.Ü. Öğrenci Konseyi Yönergesi

D.Ü. Öğrenci Konseyi Yönergesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Bu Yönerge, Dicle Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, öğrencilerin ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim- öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Üniversite Öğrenci Konseyi üye ve organlarının seçim ve çalışma esaslarını düzenler.

Dicle Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak yürütülen Öğrenci Kültür ve Spor Topluluklarının etkinlikleri ve çalışma esasları bu Yönergenin kapsamı dışındadır.

Dayanak
Madde 2 – Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”nin 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 – Bu Yönergede geçen;

 

a) Öğrenci Konseyi: Dicle Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usulle kurdukları öğrenci birliğini,

 

b) Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi: Dicle Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulundaki her bir bölüm/program öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

c) Bölüm/Program Temsilcileri Kurulu: Bölüm/ Program Öğrenci Temsilcilerinden oluşan kurulu,

d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi: Bölüm/ program öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin 2.maddede belirtilen Yönetmeliğe ve bu Yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,

ifade eder.

Öğrenci Konseyi  Organları

 

Madde 4 – Öğrenci Konseyi üye ve organları; “Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi”, “Bölüm/Program Öğrenci Temsilcileri Kurulu”, “Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi”, “Öğrenci Konseyi Genel Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu” ve “Öğrenci Konseyi Başkanı”ndan oluşur.

Seçim Dönemi
Madde 5 – Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, her yıl Kasım ayında dekanlık/yüksekokul/konservatuvar müdürlüklerinin önerisi de dikkate alınarak Rektörlük tarafından belirlenen bir süre ve program dahilinde gerçekleştirilir.

 

Öğrenci Temsilciliği Adaylık Koşulları
Madde 6 – Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak.

            Adaylık başvuruları, seçimden en az 10 gün önce ilgili seçim kuruluna yapılır.

 

Seçim Kurulları


Madde 7- Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Seçim Kurulu ve Görevleri: 

 

Birim Seçim Kurulu: Her Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunda öğrenci temsilciliklerinin seçim işlemlerini düzenlemek ve yürütmek üzere, Dekan/Müdür tarafından, bir dekan yardımcısının/ müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dahil 3 öğretim elemanı, 1 idari personel ve seçimlerde aday olmayan 1 öğrenciden oluşan bir seçim kurulu oluşturulur.

 

Birim Seçim Kurulu’nun Görevleri :

a) Seçime katılacak ilgili birimde kayıtlı öğrencileri gösteren seçmen listelerini hazırlar, seçim tarihinden en az 15 gün önce ilan eder ve seçimden 1 hafta önce seçmen listelerini kesinleştirir.

b) Adaylık başvurularını, bu Yönergede belirtilen adaylık koşullarına göre inceler, koşulları taşıyan adayları seçim öncesi 1 hafta boyunca ilan ederek duyurur.

c) Oy pusulalarının bastırılmasını sağlar.

d) Oy sandıklarının yerlerini ve Sandık Kurulu görevlilerini belirler.

e) Öğrenci temsilcisi seçimlerini bu Yönerge esaslarına göre düzenler, yürütür ve sonuçları duyurur.

f) Dekanlık/ Müdürlük ile işbirliği içinde seçim güvenliğini sağlar.

g) Seçimlere ilişkin itirazları inceleyip 1 hafta içinde karara bağlar.

h) Kesinleşen seçim sonuçlarını Dekanlığa/ Müdürlüğe bildirir.

 

Madde 8- Üniversite Seçim Kurulu ve Görevleri:

 

Üniversite Seçim Kurulu: Rektör’ün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, iki Öğretim Üyesi ve seçimlerde aday olmayan iki öğrenciden oluşur.

 

Üniversite Seçim Kurulu’nun Görevleri:

a) Sınıf, Bölüm, Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilcilerinin ve Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanının seçim takvimini belirlemek ve duyurmak,

b) Seçimlerin düzenli ve güvenlik içinde yapılması için her türlü planlamayı yapmak,

c) Oy sandıklarını sağlamak veya bu konudaki kuralları belirlemek,

d) Geçeli/geçersiz oy tanımlarını yapmak,

e) Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri seçimlerine yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

f)  Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamı’na sunmak.

Sandık Kurulları
Madde 9 – Sandık kurulları; her bir birimde akademik personel arasından 2, idari personel arasından 1 kişi olmak üzere seçim kurulunca görevlendirilen 3 kişiden oluşturulur. Sandık Kurulu, o birimde seçimin yürütülmesinden, oyların sayılmasından ve sonucun bir tutanakla belirlenerek ilgili Seçim Kuruluna iletilmesinden sorumludur.

Seçim Esasları, Oylama, İlan

Madde 10 – Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıkları ilan edilen temsilci adayları, seçim tarihinden bir önceki günün mesai bitimine kadar kurulca belirlenen yer,şekil ve şartlarda kampanya yürütebilirler.

 

Madde 11 – Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi; Dicle Üniversitesinin:

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program, öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

          Bölüm/program öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/programa kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

          Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/programda bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

 

Madde 12- Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu; Bölüm/Program Öğrenci Temsilcilerinin kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/programı bulunan fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulunda var olan Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

          Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunda bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu Bölüm/Program, Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

 

Madde 13- Öğrenci temsilciliği seçimleri, Rektörlükçe belirlenen tarihlerde, gizli oy ve açık sayım esasına göre, ilgili seçim kurulu sorumluluğunda yapılır. Seçimlerde yalnızca bir aday için oy kullanılabilir. Birden fazla aday için kullanılan oylar geçersiz sayılır. Oyların eşitliği halinde, seçimi kazanan aday kur’a ile belirlenir.

 

Madde 14 – Seçimler, Rektörlükçe belirlenen seçim takvimine göre yapılır. Belirlenen süre içinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur.

 

Madde 15 – Seçim sonuçları, ilgili seçim kurulu tarafından seçimden itibaren 2 gün içinde ilan edilir.

 

 

 

 

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz

 

Madde 16 – Seçimlere ilişkin her türlü itiraz, sonuçların ilanını izleyen ilk iş günü içinde ilgili seçim kuruluna yapılır. Kurul, gerekli incelemeleri yaparak itirazları 1 hafta içinde karara bağlar ve kesinleşen seçim sonuçlarını derhal Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Kesin seçim sonuçları, Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ayrıca Rektörlüğe bildirilir.

 

Öğrenci Temsilcilerinin Görevleri

 

Madde 17 – Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği bölüm/programda Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunun Bölüm/Program Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program öğrencilerini temsil etmek,

d) Temsil ettiği bölüm/program öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve ilgili birimin yönetim organlarına iletmek,

e) Kendi bölüm/program öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

f) Temsil ettiği bölüm/programdaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

g) Temsil ettiği bölüm/programdaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/programın akademik toplantılarına katılmak.
Madde 18 – Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunda duyurmak ve uygulamaları izlemek,

c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunda öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve ilgili birimin yönetim organlarına iletmek,

d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunun öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunda öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulundaki Bölüm/Program Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunun yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

Bölüm, Program Öğrenci Temsilcileri Kurulu ve Görevleri

 

Madde 19 — Bölüm/Program Öğrenci Temsilcileri Kurulu,  Dicle Üniversitesinin:

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında bölüm,

b) Meslek yüksekokullarında ise program, öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Üniversitenin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

          Bölüm/Program Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

Madde 20- Bölüm/Program Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

b) Bölüm/programın sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulunda ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

d) Bölüm/program öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

e) Bölüm/program öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Görevleri

 

Madde 21- Öğrenci Konseyi Genel Kurulu;  fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunun öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

          Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

          Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere “Dicle Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı” adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

          Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

          Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

          Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4’ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

 

Madde 22- Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

c )Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

d) Öğrenci Konseyinin ve Dicle Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını tartışmak   ve karara bağlamak,

e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu ve Görevleri

         

Madde 23- Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

Madde 24- Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Görevleri

         

Madde 25- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

          Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

         

Madde 26- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Dicle Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

d) Ulusal ve uluslararası “Eğitim ve Gençlik Programları”na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek,

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu ve Görevleri     

Madde 27- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

      

Madde 28- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Yönerge hükümlerine ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

Öğrenci Konseyi Başkanı ve Görevleri

         

Madde 29 — Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir 

          Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

         

Madde 30- Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

a) Dicle Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

e) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Üniversitenin Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.       

          Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

 

Öğrenci Konseyi Üyelerinin Görev Giderleri

Madde 31- Öğrenci Konseyi organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin,  2.maddede adı geçen Yönetmelik ve bu Yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmelerinden doğan harcırahları, varsa katılım ücretleri  “Üniversite Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi”nden karşılanır.

Öğrenci Konseyi Çalışmalarının Koordinasyonu ve Yürütülmesi

         

Madde 32-Öğrenci Konseyi çalışmalarını Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

 

          Öğrenci Konseyine, belirtilen görevleri gerçekleştirmek amacıyla Rektörlük tarafından, Üniversite içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli  araç ve gereç sağlanır.

 

Öğrenci Temsilciliklerinin Ve Organlardaki Görevlerin Süresi

         

Madde 33- Öğrenci Konseyi organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi bir yıldır.

         

Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi

         

Madde 34- Mezuniyet veya başka bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen ya da “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi üyelerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

 

Madde 35- 17.04.2003 tarih ve 2003/05-2 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Dicle Üniversitesi.Öğrenci Konseyi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük
Madde 36 – Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 37– Bu Yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Etiketler:Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.