Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat // D.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesine bağlı enstitülerdeki lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

             b) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

             c) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

             ç) Enstitü: Dicle Üniversitesine bağlı enstitüleri,

             d) Müdür: İlgili Enstitünün Müdürünü,

             e) Enstitü Kurulu: İlgili Enstitü Kurulunu,

             f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu,

             g) Anabilim/Anasanat Dalı (ABD): İlgili Enstitü anabilim/anasanat dalını,

             ğ) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı (ADB): İlgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanını,

             h) Danışman: Öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik edecek öğretim üyesini,

             ı) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

             i) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlilik tezini,

             j) Program: Anabilim/anasanat dalarında yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarını,

             k) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

             l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             m) DÜYAP: Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

             Öğrenci kabulü ve değerlendirme

             MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve değerlendirmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili standart puandan az olmamak koşuluyla, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı yanı sıra ihtiyaç halinde, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların temin etmesi gereken diğer referans mektubu, kompozisyon, uluslar arası standart sınavlara ilişkin belgeler ile hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili enstitü yönetim kurulu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

             b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile birlikte lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların temin etmesi gereken diğer referans mektubu, kompozisyon, uluslar arası standart sınavlara ilişkin belgeler ile hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili enstitü tarafından belirlenir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili enstitü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Üniversitelerarası Kurulca ilan edilen eşdeğer puanlar ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve üniversite senatosunun onayı ile yükseltilebilir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

             c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve (güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde) ALES’in sözel kısmından 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili standart puandan az olmamak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlilik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile birlikte lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların temin etmesi gereken diğer belgelerden referans mektubu, kompozisyon, uluslar arası standart sınavlara ilişkin belgeler ile hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili enstitü yönetim kurulu, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Üniversitelerarası Kurulca ilan edilen eşdeğer puanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile yükseltilebilir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

             ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların temin etmesi gereken diğer referans mektubu, kompozisyon, uluslar arası standart sınavlara ilişkin belgeler ile hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili enstitü, yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

             d) Doktora ve sanatta yeterlilik programlarına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda EYK yetkilidir.

             e) Yabancı dilde eğitim gören anabilim/anasanat dallarını kazanan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri, TOEFL’den 183 puan veya üstü, IELTS’den her bölümden en az 6.0 puan veya üstü alması gerekir. Ancak, TOEFL ve IELTS sınavının geçerlik süresi iki yıldır. İlgili enstitü yönetim kurulu bu notları yükseltebilir. Belirlenen notu almadıkları takdirde, 26/1/1992 tarihli ve 21123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜYAP) tarafından açılacak hazırlık sınıfına devam etmek ve başarılı olmak zorundadır. Bir yılda istenilen notu alamayan veya bir yılın sonunda hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencinin kaydı silinir. Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt yapan öğrenciler, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ücreti yatırmak zorundadır. Yabancı dil ile ilgili kayıt, eğitim-öğretim ve sınav işlemleri Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜYAP) Yönetmeliği esas alınarak yapılır.

             f) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan ve anabilim/anasanat dallarını kazanan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ÜDS’den veya eşdeğeri Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen bir sınavdan 60 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen notu alamadıkları takdirde, Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılacak hazırlık sınıfına devam etmek ve başarmak zorundadır. Bir yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Kayıt yapan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri, bir yıl içinde ÜDS’den istenilen notu almak ve ayrıca Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılan hazırlık sınıfını başarmak zorundadır. Aksi halde ilgili enstitüden kayıtları silinir.

             g) Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt işlemini yapan öğrenciler, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ücreti yatırmak zorundadır. Yabancı dil ile ilgili; kayıt, eğitim-öğretim ve sınav işlemleri Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜYAP) Yönetmeliği esas alınarak yapılır.

             ğ) Yabancı dilde eğitim gören veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan anabilim/anasanat dallarında bahar yarıyılında açılan yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunup, başarılı olanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından o programlar için öngörülen yabancı dil koşularını yerine getirmek zorundadır. Aksi halde enstitüye kesin kayıt yaptıramaz.

             h) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlara aday başvuruları, ilgili enstitü müdürlüğüne doğrudan yapılır. Adaylar başvuru için ALES sonuç belgesini, yabancı bilgi düzeylerini belgeleyen sınav sonuç belgesini ve duyuruda belirtilen diğer belgeleri belirlenen süre içinde teslim etmek zorundadır.

             ı) Yurt dışında ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü, yukarıdaki esaslara göre yapılır. Ancak, gerekli hallerde belgelere dayalı kabul, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. İkili anlaşmalar dışında kayıt yapan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak harçlar enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir. Yurt dışından alınmış lisans/yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanır.

             i) Aday öğrenciler; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar, lisans diplomalarını ve istenilen diğer bilgi ve belgeleri başvuru formu ile birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne verir. Başvuru formunda başvurulacak yüksek lisans/doktora programı/programları ve yabancı dil belirtilir. Aday öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

             j) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

             k) Lisansüstü programlara yeterli sayıda öğrenci başvurusu olmadığı durumlarda, ilgili programlara başvuran öğrencilerin başvuruları, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş koşulları aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             a) Üniversite veya diğer bir yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde istenilen belgelerle başvurmak koşuluyla, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir başka üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencinin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ölçütlerde başarılı olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu farklı üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             b) Yüksek lisans öğrencilerinin doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilmeleri için ikinci yarıyıl sonunda başvuruda bulunmaları ve her program için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenmiş üstün başarı koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş için istenecek asgari koşullar şunlardır:

             1) Öğrencinin lisans eğitimi genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 80 olması,

             2) İkinci yarıyıl sonu itibariyle en az 6 ders ve 18 kredilik ders yükümlülüğünü tamamlaması ve yüksek lisans genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 85 olması.

             c) Öğrencinin yüksek lisans ortalamasının en az 100 üzerinden 90 olduğu durumda lisans genel not ortalaması göz önüne alınmaz.

             ç) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından tezli veya tezsiz bir yüksek lisans programına yatay geçiş yapılmaz.

             d) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile programa intibakı yapılır.

             e) Yatay geçişler, ancak ders aşamasında geçerli olup tez aşamasında yatay geçiş yapılmaz.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü:

             MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             a) Bilimsel hazırlık; başarılı öğrencilerin programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

             b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için öngörülen derslerin yerine geçemez.

             c) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

             ç) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

             d) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelik hükümlerine göre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

             e) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az 100 üzerinden 75 notu ile ve programı en az 100 üzerinden 85 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

             Özel öğrenci kabulü

             MADDE 7 – (1) Özel öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             b) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan esaslar göz önüne alınır. Özel statüdeki öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Özel statüdeki öğrenciler kredi/saat başına, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek katkı payını ödemek durumundadır. Ancak, Üniversite öğrencisi olanlar katkı payı ödemez. Özel öğrencilikte geçen süre lisansüstü eğitime sayılmaz.

             Eğitim-öğretim dili

             MADDE 8 – (1) Enstitülerde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirli programlarda bütün dersler veya bir kısım dersler yabancı dilde verilebilir. Tezli yüksek lisansta ve doktorada tezler Türkçe yazılır, ancak danışmanın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Türkçe yapılan derslerde yabancı dilde kitaplar da izlenerek, ödev, proje ve raporlar yabancı dilde istenebilir.

             Ders sınavları ve değerlendirme

             MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü dersin kredisi, bir yarıyıl devam eden o derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşittir.

             (2) Derslere devam zorunlu olup, bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, uygulama, ödev, proje, seminer ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Lisansüstü derslerin bütünleme sınavı yapılmaz.

             (3) Bir öğrenciye lisansüstü programında aldığı ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve  anlamları aşağıda belirtilmiştir.

             a)  Puan                Açıklama              Başarı Notu        Katsayı        ECTS Puanı         %

                  90-100             Üstün Başarı        AA                     4.00             A                          10

                  85-89               Pekiyi                  BA                      3.50             B                          25

                  80-84               İyi                        BB                      3.00             C                          30

                  75-79               Orta                     CB                      2.50             D                          25

                  70-74               Geçer                   CC                      2.00             E                          10

                  65-69               Başarısız              DC                      1.50             F                         

                  60-64                                           DD                     1.00                                         

                  50-59                                           FD                      0.50                                         

                  49 ve aşağısı                                 FF                       0.00                                         

             b) Ayrıca, harf notlarından;

             1) I: Ek

             2) S: Yeterli

             3) U: Yetersiz

             4) P: Gelişmekte olan

             5) EX: Muaf

             6) NI: Not ortalamasına katılmayan

             7) NA: Devamsızlık nedeniyle başarısız

             8) (I) notu: Hastalık veya geçerli bir mazereti nedeniyle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunan nottur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların ilgili enstitü müdürlüğüne teslimi tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

             9) (S) notu: Tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (S) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan başarılı olunan derslere verilir.

             10) (U) notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (U) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir.

             11) (P) notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

             12) (EX) notu: Üniversite dışındaki üniversitelerden alınan ve programa kabul edilen dersler için ve ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından muaf tutulan dersler için verilir.

             13) (NI) notu: Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla, aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

             14) (NA) notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere, öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.

             (4) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az 70 olması gerekir. Öğrenci, yarıyıl sonu başarı notları 70-79 olan dersleri; öğrenim süresi içinde not yükseltmek amacıyla tekrar edebilir. Öğrencinin bir derse ait yarıyıl sonu başarı notu 69 ve aşağı ise, öğrenci o dersten başarısız sayılır. Zorunlu veya seçime bağlı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya aynı türden olmak koşulu ile danışmanının uygun gördüğü farklı bir dersi tekrarlar. Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir.

             (5) Öğrenci almış olduğu önkoşul ve/veya lisansüstü derslerinden iki kez başarısız olursa enstitü ile ilişiği kesilir.

             (6) Ağırlıklı genel not ortalaması, ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzerlerinin herbirinden elde edilen başarı notu katsayısı ile ilgili ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzerinin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının, krediler toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Bölme işlemi sonucunda virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

             (7) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 80 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 80’in altında olan öğrenciler, öğrenim süresini aşmamak kaydıyla, yarıyıl sonu başarı notları 70-84 olan derslerden yeteri kadarını tekrar alabilirler. Tekrarlanan dersler için son alınan notlar geçerlidir ve yalnız son alınan notlar ağırlıklı genel not ortalaması hesaplamasında dikkate alınır. Öğrenim süresi içinde ağırlıklı genel not ortalamasını istenen düzeye getiremeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Mazeretler ve izinli sayılma

             MADDE 10 – (1) Öğrencilere; belgelendirecekleri önemli mazeretlerinin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde, ilgili enstitü yönetim kurulunca ilgili anabilim dalının görüşü alınarak en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, izinli olduğu sürede derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

             (2) Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için; herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının, ilgili  enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanelerinden alınan heyet raporları hariç, bir yarıyıl içinde alınan raporların süresi on günü geçemez.

             (3) Öğrencinin, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü ya da bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bu durumu belgelemesi koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir.

             (4) Askerlik görevi nedeniyle enstitülerden geçici olarak ayrılan öğrenci izinli sayılır.

             (5) İzin süresi sonunda dönmeyenlerin ya da kaydını yenilemeyenlerin enstitü ile ilişiği kesilir. İzinli sayılan süreler eğitim–öğretim süresinden sayılmaz.

             İlişik kesilmesi

             MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara devam etmekte iken;

             a) İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 60’tan az olan; ikinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl not ortalaması 70’ten az olan öğrencilerin,

             b) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencilerin,

             c) Anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü, tezli yüksek lisans programında ve yüksek lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında dört; tezsiz yüksek lisans programında ve lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında altı yarıyılda tamamlayamayan ve/veya programların ders alma süresi sonunda genel not ortalaması 70’in altında olan öğrencilerin,

             ç) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

             d) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

             e) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

             f) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

             g) Yazışmalarını/gerekli işlemlerini yerine getirmeyen öğrencilerin,

             ğ) İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen lisansüstü öğrencilerin,

             h) Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin

             kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans programı

             MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

             (2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

             (2) Yüksek lisans programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Rektörün teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

             Öğrenim süresi ve ders yükü

             MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, danışman onayı ile sonraki dönemlerde fazladan kredisiz uzmanlık alan dersleri ve genel not ortalamasına etki etmeyen kredili dersler alınabilir.

             (2) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar öğrencinin  görüşü de alınarak ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanları öğretim üye veya görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirme koşulları, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             (3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

             (4) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede de programı tamamlayabilir ve Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini, jüri önünde savunması için iki yarıyıl ek süre verilir.

             (5) Öğrenci, yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

             (6) Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetimi kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

             (7) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 15 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde Türkçe veya yabancı dilde yazmak ve tezini jüri önünde Türkçe veya yabancı dil olarak savunmak zorundadır.

             (2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş en az bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. İlgili enstitü yönetim kurulu, öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri tarihi akademik takvimle belirleyebilir.

             (3) Yüksek lisans tez jürisi; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

             (4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır ve izleyicilere açık olarak yapılır.

             (5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme ve tezin savunulması için başarılı veya başarısız kararını salt çoğunlukla kararlaştırır. Jüri kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, kendisine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmadan en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde ikinci kez yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. İkinci kez savunma sınavı sonunda da tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 16 – (1) Koşulları yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

             (2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Normal öğretim ile ilgili usul ve esaslar ikinci öğretimde de uygulanır. İkinci öğretim programları, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile eğitime açılır.

             Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü

             MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az ve 45 krediden fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili enstitü tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

             (2) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

             (3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışmanı atanıncaya kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

             (4) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

             (5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

             (6) Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

             Tezsiz yüksek lisans diploması

             MADDE 19 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 20 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının amacı; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilgili alanlarda lisans diploması almış öğrencileri, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek ve mesleki gelişimlerini sağlamaktır.

             (2) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilgili alanlardan mezun öğrenciler için tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili konuları kapsar.

             Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar

             MADDE 21 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik programlar aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

             a) Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programı; İlgili alanın bulunduğu Fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri veya eğitim bilimleri bölümü ve ilgili enstitü ana bilim dallarınca ortak yürütülen programlardır. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu dersler başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını, Eğitim Fakültesinden veya eğitim bilimleri bölümünden alır ve mezun olduklarında kendilerine lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler, ilgili enstitüye bağlı bir enstitü ana bilim dalı olarak yürütülen, tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilir. Lisansüstü kademede iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde, mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere, ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

             b) Tezsiz yüksek lisans programı; Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrenciler için; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir. Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen lisansla birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 22 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin;

             a) Bilime yenilik getirme,

             b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

             c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

             niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             (2) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

             Doktora süresi ve ders yükü

             MADDE 23 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik on dört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en çok dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en çok altı yarıyıldır. Doktora tez çalışma süresi dört yarıyıldan az olamaz.

             (2) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı, yarıyıl başında öğrencinin görüşüde  alınarak ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Doktora tezi danışmanları doktoralı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             (3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

             (4) Doktora programının tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede de mezun olabilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını öngörülen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.

             (5) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilir. Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en çok iki adet lisans dersini ders yüküne ve doktora kredisine saydırabilir.

             (6) Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

             (7) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler, genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

             Doktora yeterlik sınavı

             MADDE 24 – (1) Yüksek lisans derecesi olan doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına alınır.

             (2) Doktora yeterlik sınavı, yılda iki kez yapılır.

             (3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

             (4) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Doktora yeterlik sınavı, Türkçe veya yabancı dilde yapılır.

             (5) Doktora yeterlik komitesi; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

             (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini salt çoğunlukla kabul veya ret eder. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için; tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

             Doktora tezinin sonuçlanması

             MADDE 27 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci; tez çalışmasını bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen süre içinde tamamlamak ve ilgili enstitünün tez yazılım esaslarına uygun biçimde Türkçe veya yabancı dilde yazmak zorundadır.

             (2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur. anabilim/anasanat dalı başkanlığı, tez sınav jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını enstitüye iletir. İlgili enstitü yönetim kurulu, öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri tarihi akademik takvimle belirleyebilir.

             (3) İlgili enstitü; doktora tezi ile ilgili en az bir makalenin Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimlerinde genişletilmiş bilim (E/SCI), Sosyal Bilimler alanında genişletilmiş (E/SSCI/Arts and Hummanities) veya hakemli bir dergide yayımlanan/kabul edilmiş ön koşulunu isteyebilir. Ancak ilgili enstitü bu sayıyı artırabilir.

             (4) Doktora tez sınavı jürisi: tez danışmanının görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri: üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

             (5) Tez jürisi; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Aday tez savunmasını Türkçe veya yabancı dil olarak savunabilir. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur, sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır. İzleyicilere açık olarak yapılır.

             (6) Tez savunma sınavı sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme ve savunma hakkında başarılı veya başarısız kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

             Doktora diploması

             MADDE 28 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine, doktora diploması  ve diploma eki verilir.

             (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

            

             Amaç ve kapsam

             MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının amacı; lisans veya yüksek lisans mezunu olan öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek  yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirlemek, özgün bir sanat eseri ortaya koymak veya üstün bir uygulama ve beceri kazandırmaktır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

             (2) Sanatta yeterlik programı, ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur.

             (3) Sanatta yeterlik programı bölümünde yer almayan hususlarda, bu Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

             Süre

             MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi:

             a) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl,

             b) Lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarı yıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             c) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl olup, bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             ç) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmalarını belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini yada proje çalışmalarını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıla kadar ek süre verilebilir.

             d) Öğrenci tez, sergi veya proje çalışmasını, bu çalışmalara başladığı tarihten itibaren dört yarıyılı geçmeden enstitüye sunamaz.

             Danışman

             MADDE 31 – (1) Öğrenci danışmanı; birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri arasından ilgili anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak ilgili anasanat dalı başkanlığının teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Bazı hallerde öğrencinin veya danışmanın talebi, ilgili anasanat dalı başkanlığının teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

             Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

             MADDE 32 – (1) Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl içinde yeterlik sınavına alınır.

             (2) Sanatta yeterlilik çalışması; tez, sergi, proje resital, konser, temsil şeklinde düzenlenebilir. Sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitü kurulu tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (3) Jüri, ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi de başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere, beş kişiden oluşur.

             (4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-yanıt bölümünden oluşur

             (5) Sınavın tamamlanmasından sonra, Jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca, sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlilik tezi veya çalışması reddedilen öğrencinin, enstitü ile ilişkisi kesilir. Sanatta yeterlilik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da, sanatta yeterlilik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin, enstitü ile ilişkisi kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ortaklaşa Yürütülen Lisansüstü Programlara İlişkin Esaslar

 

             Ortaklaşa yürütülen lisansüstü programlar

             MADDE 33 – (1) Üniversite, Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir ya da daha fazla ulusal ve uluslar arası yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa yürütülecek lisansüstü programlar açabilir.

             (2) Bu şekilde açılacak lisansüstü programların uygulama esasları, Üniversite ve ortak program açılacak yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.

             (3) Ayrıca, resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşları, ortak lisansüstü programlar açmak için Üniversiteye öneride bulunabilir, bu öneriler ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 34 – (1) 28/2/2005 tarihli ve 25741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             2007-2008 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2007-2008 eğitim-öğretim yılından önce ilgili enstitüye kayıt yaptırmış olan ve halen enstitüde kayıtlı bulunan lisansüstü öğrencileri, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine tabidir.

             Yürürlük

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.