Buradasınız : Ana Sayfa // Ders Müfredatı // Fakültede okutulan dersler ve içerikleri

Fakültede okutulan dersler ve içerikleri

DİCLE HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

1.SINIF

Ders Kodu Sınıf Ders Adı Kredi AKTS
MUİ-100  1 Hukuk Başlangıcı 3 5
AYH-100 1 Anayasa Hukuku 4 8
MAH-100 1 İktisat 3 5
MEH-100 1 Medeni Hukuk 5 8
HUT-100 1 Roma Hukuku 4 6
GKH-100 1 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. 2 3
GKH-101 1 Türk Dili 2 3
GKH-102 1 İngilizce 2 3
GKH-103 1 Fransızca 2 3
GKH-104 1 Almanca 2 3
AYH-101 1 Siyasi Tarih (Seçmeli) 1 2
AYH-102 1 Türkiye’de İnsan Haklarının Güncel Sorunları (Seçmeli) 1 2
HUT-100 1 Umumi Hukuk Tarihi (Seçmeli) 1 2
GKF-105 1 Siyaset Teorisine Giriş (Seçmeli) 1 2

 

Hukuk Başlangıcı – Introduction to Law

Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu, Hukuk Kurallarının Din, Örf Ve Adet, Ahlak Kuralları İle Karşılaştırması, Hukukta Yorum Metotları, Hukukta Usa Vurma, Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı, Normlar Hiyerarşisi, Pozitif Hukuk, Tabii Hukuk, Hukuk Temel Kavram Ve Kurumları (Mülkiyet, Sözleşmesi, Egemenlik Adalet Vb.) İle Çeşitli Hukuk Okulları Bu Ders Kapsamında İncelenen Başlıca Kavram Ve Konulardır.

 

Law and social order; the sources of law and the hierarchy of the sources; characteristics of common law and the continental legal systems; main branches of public and private law; organization of the Turkish judicial system; the application of norms and the methods of interpretation; basic concepts of law.

 

Anayasa Hukuku – Constitutional Law

Anayasa Kavramı, Anayasa Türleri, Anayasacılık Düşüncesi Ve Hareketleri, Devlet, Siyasi İktidar, Egemenlik, Hükümet Sistemleri, Demokrasi, İnsan Hakları, Hukuk Devleti, Anayasa Tarihi, 1982 Anayasası.

The Constitutional Concept, Types of Constitution, Constitutional Thought and Movements, Government, Political Power, Sovereignty, Government Systems, Democracy, Human Rights, Constitutional State, Constitutional History, the 1982

 

Roma Hukuku – Roman Law

Roma Hukuku, Hukuk Fakültelerinin 1. Sınıflarında Zorunlu Ders Olarak Okutulan Ve Türk Medeni Hukukunun Temelini Oluşturan Roma İmparatorluğunun Hukukudur. Roma Hukuku Günümüzde Başta Kıta Avrupasını Oluşturan Devletlerin Hukuku Olmak Üzere Dünyadaki Pek Çok Ülkenin Hukuk Sistemlerinin De Temelini Oluşturan Bir Hukuk Sistemidir. Türk Medeni Kanununda Olduğu Gibi Medeni Kanunumuzun Mehazı Olan İsviçre Medeni Kanunu Üzerinde De Roma Hukukunun Derin Etkileri Hissedilmektedir.

Roma Hukuku Kuralları (Kanunları Ve Senato Kararları) Birdenbire Ortaya Çıkmamış Roma Halkının Yaşam Tecrübelerinin Sonucu Çok Uzun Bir Sürecten Geçerek Oluşmuşlardır. Bu Nedenle Bundan 2000 Yıl Önce Geçerli Olan Hukuk Kuralları Bugün Bile Uygulama Alanı Bulmaktadır.

Roma Hukuku Dersinde Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku (Borçların Kaynakları-Sözleşmeler-Haksız Fiiller Ve Borçların Sona Ermesi),Eşya Hukuku (Ayni Hak- Mülkiyet – Zilyetlik – Sınırlı Ayni Haklar) Ve Medeni Usul Hukukunun Temel İlkeleri Öğretilmektedir.

 

Roman law is the legal system of the ancient Rome. In a broader sense Roman law refers not only to the legal system of ancient Rome, but also to the law that was applied throughout most of Western Europe until the end of the 18th century. Although Roman law is no longer applied in legal practice, provisions of Roman law continue to exist in the legal systems of most European countries. Turkish Civil Code, which is based on Swiss Civil Code, also finds its roots in Roman law.

In Roman law course, past and current practice of civil law and its subjects such as law of persons (personae), family law, civil procedure law, law of obligations and Property Law (Law of things) are compared in order to establish a common foundation for the other courses of the law school.

In law of persons types of capacity are discussed. In law of obligations sources of liability, and specifically contracts and torts are examined. In law of things subjects such as the concept of property right, possession, acquisition and protection of property are covered.

 

 

 

Medeni Hukuk – Civil Law

Giriş Ve Başlangıç Hükümleri: Medeni Hukukun Temel İlkelerini, Medeni Kanunun Başlangıç Hükümlerini İçerir. Bunlar Medeni Kanunun İlk Yedi Maddesinde Yer Alır. Objektif Ve Sübjektif İyiniyet, Hâkimin Takdir Hakkı, Hukukun Uygulanması Ve İspat Yükü Başlıca Konularıdır.

Şahsın Hukuku: Hukuki Anlamda Şahıs Kavramı Ve Gerçek Ve Tüzel Kişiler Arasında Yer Alan Farklar İncelenir. Hak Ve Fiil Ehliyeti Kavramları Açıklanır. Bu Dersin Kapsamı İçinde İkametgâh Ve İsim Konuları Da Yer Alır. Ayrıca, Dernekler Ve Vakıflar Da Dersin Konusunu Oluşturur.

Aile Hukuku: Aile Kavramı Ve Oluşumu, Nişanlanma, Evlenme, Eşlerin Yükümlülükleri, Mal Rejimleri, Evliliğin Sona Ermesi, Boşanma Evlat Edinme, Velayet Ve Vesayetin Çeşitleri Bu Ders Kapsamında İncelenen Konulardır.

 

Civil Law is the brancho f law which deals with/arranges the relations among the citizens of a state and to a some degree -directly or indirectly- the relations among the state and its citizens. Concerning that it is very comprehensive about the relations it arranges, civil law is most commonly accepted as the most important part of private law.

Civil law interests with most of the events that human beings are confronted in the daily life, and arranges their manner of conducts to them, hi this connection it is divided into two different meanings; the broad meaning and the norrow meaning. In its broadest meaning, civil law includes; the law of persons, family law, real law (jus rerum), law of inheritance, law of obligations and commercial law. Civil law includes beginning clauses, the law of persons and familiy law in its norrower meaning.

Civil law is one of the main obligatory courses of law faculties and it has a 4(four) hours credit in Turkey. The content of the course is mainly as below;

I. Beginning Clauses

A. Definition of Civil Law

B. Sources of Law

C. Clause of Honesty and misuse of individual rights

D. Principle of Goodwill

II. Law of Persons

A. Concept of Personality

B. Real Persons

C. Legal Persons

1. Associations

2. Foundations

III. Family Law

A. Wedding Engagement

B. Marriage

1-The Rights and Duties of Husband and Wife

2-Regime of Assests and Commodity in Matrimony

C. Divorce

D. Ancestry

E. Wardship (alieni juris)

F. Tutelage

G. Restriction of Rights in Purpose of Protection

 

İktisat – Economics

Temel İktisadi Kavramlar (Kıtlık Kanunu, Üretim faktörleri, İhtiyaç, Fayda, Mal ve hizmet, Üretim, Tüketim), Bütün Toplumların Ortak Ekonomik Problemleri, Ekonomik Sistemler, Üretim Olanakları Eğrisi, Talep Kavramı, Talebi Etkileyen Faktörler, Arz Kavramı, Arzı Etkileyen Faktörler, Esneklik, Piyasa ve fiyat  kavramları, piyasa dengesi, Piyasa Çeşitleri, Piyasada Fiyat Oluşumu, Piyasa Fiyatındaki Değişmeler, Üretici ve Tüketici Rantı(Artığı), Devletin Fiyatlara Müdahalesi(Tavan Fiyat ve Taban Fiyat Uygulaması, Tüketici Dengesi Analizi ve Tüketici Dengesindeki Değişmeler,Üretici Dengesi Analizi (Üretim Fonksiyonu, Azalan Verimler Kanunu, Ölçek Ekonomisi, Eş-ürün Eğrisi),Üretim Maliyetleri,Kısa Dönem Maliyet Eğrileri,Uzun Dönem Maliyet Eğrileri),Firma Dengesi,Milli Gelir İle İlgili Kavramlar (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, Gayrisafi Milli Hasıla, Kişisel Gelir),İstihdam ve İşsizlik,İşsizlik Türleri,Gelir Dağılımı(Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Fonksiyonel Gelir Dağılımı),Para, Paranın Fonksiyonları, Para Çeşitleri,Para Talebi ve Arzı, Para Politikası,Merkez Bankası, Merkez Bankasının Fonksiyonları, Enflasyon, Deflasyon, Devalüasyon, Dış Ticaret Politikası, Ödemeler Dengesi ve Ekonomik Büyüme

Definition of economics, Basic principles of economics (Law of scarcity, Factors of production, Necessity, Utility, Product and Services, Consumption, Economic problems, Economic systems, Curve of production possibility, Supply and Demand, Factors affecting supply and demand, Elasticity of Demand and Supply, Market and Price, Market equilibrium,

Market structure( Perfect competition, Monopoly companies, Oligopoly market structure, Monopolistic competition), Producer’s surplus, Consumer surplus, Government interference(Support Prices and Ceiling Price), Consumer’s equilibrium analysis and Changes in consumer’s equilibrium, Producer equilibrium (Production Function, Law of diminishing returns, Economics of scale, Iso-Quant Curves), Cost of production (Short Run Cost Curves, Long Run Cost Curves), Equilibrium of the firm(Equilibrium in perfect competition, equilibrium in monopoly, oligopoly and monopolistic competition), National income, Gross national product, Gross domestic product, Personal income, National Income Calculation Methods, Employment, Unemployment, Types of Unemployment, Income distribution, Income inequality, Functional distribution of income, Money, Function of money, Species of Money, Money supply, Money demand, Monetary policy, Central banks, Function of Central Banks, Inflation, Deflation, Devaluation, Foreign trade policy, Balance of payments and Economic Growth

 

Türk Dili – Turkish Language

Türk Dili Dersi Kapsamında, Yıl Boyunca Değinilen Konuların Ana Başlıkları Şu Şekilde Sıralanabilir: Dil Nedir? Dil Ve Kültür Arasında Ne Gibi İlişkiler Vardır? Türk Dilinin Tarihsel Dönemleri, Türkçenin Ses Özellikleri (Sesbilgisi), Türkçenin Yapı Özellikleri (Yapıbilgisi), Temel Diksiyon Bilgileri, Vurgu, Tonlama Ve Söyleyiş Gibi Belli Başlı Diksiyon Konularıyla İlgili Alıştırmalar, Yazım Kuralları, Günlük Yazışmalar (Dilekçe, Özgeçmiş Vb.), Yazılı Anlatımla İlgili Kapsamlı Bilgiler, Tümce Ve Paragraf Çözümlemeleri, Edebi Metinler Üzerinde Kuramsal Ve Uygulamalı Çalışmalar.

 

The headlines of the main themes thouced upon during the Turkish Language course are as follows: What is the language? What kind of relaions existing between the language and culture? The historical periods of Turkish language, Turkish phonetics, Turkish morphology, fundamental diction knowledge, exercises on some important diction matters (stress, tone, pronunciation etc.), the rules of Turkish orthography, daily correspondences (petition, curriculum vitae etc.), some comprehensive knowledge relating to written expressing, sentence and paragraph analysis, theoretical and practical studyings on some literary texts.

 

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi – Principles of Atatürk and Historyof Turkish Revolution

Bu Derste “Jeopolitik” Kavramı Ve Türkiye‟Nin Jeopolitik Konumu, Kısaca Dünya Tarihi Ve Türklerin Bu Tarihsel Süreçteki Yeri, Osmanlı Şmparatorluğunun Yıkılmasını Sonuçlandıran Hatalar Ve İmparatorluğun Son Yüz Yılı Kurtuluş Savaşı Süreci Ve Cumhuriyet Dönemi Ve Bu Çerçevede Özellikle Atatürk‟Ün Düşünce Yaprsı, Cumhuriyet Ve Demokrasi Kavramları, Atatürk Şlke Ve Devrimleri Ve Cumhuriyet Dönemindeki Sosyal Ve Siyasal Gelişmeler Ve Yürütülen Dış Siyaset İşlenmektedir.

 

In this course, Geopolitics,” The Concept And Turkey ‘s geopolitical position, brief the Turks in World History and Place of this historical process, the collapse of the Ottoman Şmparatorluğunun concluded the errors and the Empire of the last century and in this context, especially the War of Independence Process and Republican Lincoln “fame Thought Yaprsı, Republican Concepts and Democracy, Ataturk‘s reforms and Republican era Şlke and Social and Political Developments in Foreign Policy is processed and executed.

 

Englishİngilizce

                This course intends to take students from elementary level to pre-intermediate level through a main course  book and some other supplementary materials such as worksheets, projects, audio visual materials. In this course, it has been aimed to provide students with basic English language requirements and confidence in the target language .The priority is given to reading, speaking  and essential grammar in use. The course is based on communicative and learner-centred education.

The course covers the basic language input as follows

•              Present simple, present continuous, past simple and future simple tense

•              Modal forms (basic)

•              Determiners (basic)

•              Word formation prefixes and suffixes

•              Conjunctions (basic)

•              Some daily expressions

•              Cardinal and ordinal numbers

•              Collocations (basic)

•              Situational dialogues (basic)

Bu dersin hedefi, ders kitabı , worksheet, proje, ve birtakım görsel işitsel materyal kullanımı eşliğinde  ögrencileri ilk düzeyden orta öncesi düzeye taşımaktır.Hedef, öğrencilerin temel düzeyde gerekli olan dilsel ihtiyaçları  ve yabancı dilde güven kazanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda öncelik okuma, konuşma ve temel dilbilgisine verilmiştir. Iletişimssel ve öğrenci merkezli yaklaşım esas alınmaktadır.

Şu  konu ve  başlıklar çerçevesinde ders işlenecektir:

•              Geniş zaman,şimdiki zaman,dili geçmiş zaman ve gelecek zaman

•              Modallar  (temel)

•              Belirleyiciler (temel)

•              Sözcük dağarcığı geliştirici ön ek ve son ek çalışmaları

•              Bağlaçlar  (temel)

•              Bir takım günlük ifadeler

•              Sayılar ve sıra sayıları

•              Kolokasyonlar (temel)

•              Durumsal diyaloglar (temel)

DERS İÇERİKLERİ

2.SINIF

Ders Kodu Sınıf Ders Adı Kredi AKTS
CMH-200 2 Ceza Hukuku (Genel) 5 9
MEH-200 2 Borçlar Hukuku (Genel) 5 8
İDH-200 2 İdare Hukuku 3 5
MİH-200 2 Milletlerarası Hukuk 3 5
HFS-200 2 Hukuk Sosyolojisi 2 4
HUT-200 2 Türk Hukuk Tarihi 2 4
GKH-200 2 İnsan Hakları Hukuku 2 4
MAH-200 2 Maliye 2 4
MÖH-200 2 Avrupa Birliği Hukuku 1 2
GKH-201 2 İngilizce (Seçimlik) 2 4
MAH-201 2 Anayasal İktisat (Seçmeli) 1 2
MİH-201 2 Uluslararası Mahkemeler (Seçmeli) 1 2
TİC-200 2 Kooperatif Hukuku (Seçmeli) 1 2
CMH-201 2 Çocuk Hukuku (Seçmeli) 1 2
HUT-300 2 İslam Hukuku (Seçmeli) 1 2

 

 

Ceza Hukuku (Genel Hükümler) – Criminal Law (General Provisions)

Ceza hukuku genel hükümler dersi, aynı zamanda ceza hukukuna giriĢ niteliği taĢımaktadır. Bu bağlamda ceza normu ve ona ceza normuna iliĢkin temel ilkelerin ardından iĢlenen suç genel teorisi dersin esasını oluĢturmaktadır. Bu bağlamda; suçun unsurları, suçun özel ortaya çıkıĢ Ģekilleri olan teĢebbüs ve iĢtirak, suçların içtimaı, suçlu kavramı, cezalar ve güvenlik tedbirleri dersin temel konu baĢlıkları olarak ortaya çıkmaktadır.

Course of the general provisions of criminal law, criminal law but also the nature of the inlet expectancies. In this context, the basic principles concerning punishment norm and the norm of her punishment after the course is the basis for a general theory of crime oluĢturmaktadır iĢlenen. In this context, elements of the offense, the offense of a special outlet teĢebbüs and associate with the figure, made ​​on the basis of crimes, the concept of guilty, the penalties and security measures of the course appears to be the subject headings.

 

 

İdare Hukuku – Administrative Law

İdare Kavramı,  İdarenin Eylemleri Ve İdari Sözleşmeler,  Kamu Hizmeti,  İdarenin

Sorumluluğu Dersin Başlıca Konularıdır. Ayrıca İdarenin Oluşumunu Etkileyen Başlıca İlkeler

Ve Sistemler İncelenir. Merkezi İdare İle Yerel İdare Kavramları Anlatılır. Kamunun Teşebbüs

Ve İştirakleri Hukuksal Çerçevede Ele Alınır.  Kamulaştırma Konusu İncelenir.  Hukukun

Üstünlüğü, Yargı Denetimi Konuları İşlenir. Dünyadaki Bağlıca Yargı Denetimi Sitemlerine

Değinilir.

Administrative Law İs The Branches Of The Public Law, Witch Explains The Relation With

Rule  Of  Law.  The  Courses,  İn  Turn,  Consist  Of  Theory  Of  Administrative  Transaction,

Administrative  Authority  And  Activities,  The  Responsibility  Of  Administration,  Administrative

Organization And The Subject Of Public Servant. 

 

 

Borçlar Hukuku I – (Genel Hükümler) – Law Of Oblıgatıons I (General Provısıons)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersinde içerik olarak, “Borçlar Hukuku’nun Genel Kavramları, Borcun Doğumu; Borç İlişkilerinin Doğuş Kaynakları (Hukuki İşlemden Doğan Borçlar, Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar), Borçların İfası ve İfanın Yerine Getirilmemesi, Borç İlişkilerinde Özel Durumlar, Borcu Sona Erdiren Sebepler” konuları yer almaktadır. Bu derste, genel hatlarıyla; kişilerin birbirleriyle giriştikleri hukuki işlemlerden veya kanundan doğan borçlar incelenmektedir. Özel hukukun birçok alanını ilgilendiren Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersinde öncelikle genel kavramlar üzerinde durulmaktadır. Bu konuları takiben, kanundan doğan borçlar içersinde yer alan haksız fiil sorumluluğu ile ilgili düzenlemelere, sonrasında sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlara değinilmektedir. Daha sonra, sözleşmeden doğan sorumluluk konusu ana hatlarıyla ele alınmakta, son olarak sözleşme ilişkisinde tarafların karşılaştıkları özel durumlardır üzerinde durulmaktadır.

 

The scope of this course is to teach different types of obligations and applicable general principles to them. Besides basic principles regulating contractual relations and obligations deriving from acts against law and also basic conditions of tortuous liability (Damage, causal relation) different types of tortuous liabilities will be taught in this course. the course emphasizes on the obligation law in Turkish legal system. Its place and importance in Turkish commercial life as well as in foreign commercial relations is also concentrated through the course. The scope of this course is to teach different types of obligations and applicable general principles to them. Besides basic principles regulating contractual relations and obligations deriving from acts against law and also basic conditions of tortuous liability (Damage, causal relation) different types of tortuous liabilities will be taught in this course. the course emphasizes on the obligation law in Turkish legal system. Its place and importance in Turkish commercial life as well as in foreign commercial relations is also concentrated through the course.

 

 

Milletlerarası Hukuk – international Law

              Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri / Kaynakları / Anlaşmalar Hukuku ve Diğer Kaynaklar / Ülke İktisap ve Kaybı Şekilleri / Uluslararası Hukukun Ülkesel Kuralları, Uluslararası örgütlerin Organları, Uluslararası deniz hukuku,insan hakları hukuk, uluslararası insancıl hukuk , Uluslararası hava hukuku, Uzay hukuku ve çevrenin uluslararası düzende korunması konuları hakkında öğrencilere bilgi vermektir.

Ders Kitapları;

Prof.Dr.Hüseyin Pazarcı,Uluslararası Hukuk

Prof.Dr. Enver Bozkurt, Devletler Hukuku

Prof.Dr. Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları

Prof.Dr. Selami Kuran, Uluslararası Hukuk Metinleri

Prof.Dr. Malcolm N. Shaw, International Law

Prof.Dr. D.J.Haris, Cases and Materials on International Law

Basics of International Law / Resources / Law of Treaties and Other Resources / Country Acquisition and Loss Shapes / Territorial Rules of international law, international organizations, bodies, international maritime law, human rights law, international humanitarian law, international air law, space law and the environment in the international order to teach students about conservation issues.

Textbooks;
Prof.Dr.Hüseyin Pazarcı, International Law
Prof. Anwar Booth, Public International Law
Prof. Melda Sur, Principles of International Law
Prof. Selami the Koran, the International Legal Texts
Prof. Malcolm N. Shaw, International Law
Prof. DJHaris, Cases and Materials on International Law

 

 

 

Hukuk Sosyoloji – Sociology Law

Bu Derste Sosyoloji İle İlgili Temel Kavramlar Öğretilmektedir: Sosyolojinin Tarihi Ve Metodu, Sosyal Kişi, Sosyalleşme Süreci, Sosyal Statüler, Sosyal Grup, Cemaatler, Toplum, Sosyal Roller, Sosyal Kurumlar, Kültür, Sosyal Değişme, Sosyal Kontrol Ve Suç, Sosyal Hareket, Etnisite, Modernite Ve Post- Modernite, Küreselleşme.

 

 

History And Methods Of Sociology, The Social Person, Processes Of Socialization, Social Status, Social Group, Communities, Society, Social Roles, Social İnstitutions, Culture, Social Change, Social Control And Crime, Social Movements, Etnicity, Modernity And Post-Modernity, Globalization.

 

 

Avrupa Birliği Hukuku I – The European Union Law I

Bu dersin genel amacı Avrupa Birliği’nin hukuki ve kurumsal özelliklerini öğretmektir. Bu genel çerçeve içerisinde AB’nin tarihsel gelişimi anlatıldıktan sonra, Birliğin ana organlarından AB Konseyi, AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu detaylıca ele alınacaktır.

The general aim of this course is to teach the legal and institutional aspects of the European Union. In this general circumstance, after telling the historical development of the European Union, three of the main institutions of the European Union will be explained in detail: the European Council, the Council of the European Union and teh European Parliament.

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği Hukuku II – The European Union Law II

İlk dönem dersinin devamı olarak AB’nin ana organlarından Komisyon, AB Merkez Bankası, Sayıştay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı anlatılacaktır. Ayrıca AB’nin yardımcı organları olan Bölgeler Komitesi ile Ekonomik ve Sosyal Komite’de açıklanacaktır.

As the second  part of the first semester course, the remaining main institutions of the EU namely the European Commission, the European Central Bank, the European Court of Auditors and the Court of Justice. Also the subsidiary organs of the EU namely European Economic and Social Committe and the Committe of the Regions will be explained.

 

 

Maliye – Puplic Finance

Maliyenin tanımı ve gelişimi, Disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, Kamu sektörünü tanımı, kapsamı ve fonksiyonları, Kamu hizmetleri ve nitelikleri, Kamu giderleri ve nitelikleri, Kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, Vergi teorisi ve uygulaması, Günümüzde vergi sistemi anlayışı, Türkiye’de bütçe uygulaması ve denetimi, Bütçenin tanımı, gelişimi ve özellikleri, Bütçe ilkeleri, Bütçenin aşamaları, Bütçe teori ve teknikleri, Yerel yönetim maliyesi tanımı ve önemi, Yerel yönetim kuruluşları, gelirleri giderleri ve bütçeleri, Parafiskal gelirler, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüslerin önemi, Devlet borçlanması tanımı ve önemi, Devlet borçlanmasının nedenleri ve çeşitleri, Devlet borçlarının yönetimi, Maliye politikasının amaçları ve araçları, Vergilerin maliye politikasının amaçları açısından önemi ve etkinliği, Kamu harcamalarının maliye politikasının amaçları açısından önemi ve etkinliği, Otomatik dengeleyiciler, Maliye Politikası ve Mali Yönetim, Uluslar arası Kamu Giderleri, Uluslar arası Kamu Gelirleri ve Uluslar arası Maliye Politikası

 

The definition and development of Public Finance, Relationships between disciplines, approaches and objectives, The definition, scope and functions of Public Sector, Public services and the qualifications, Public expenditures and qualifications, The definition, objectives types of Public expenditure, The theory and application of Tax Theory, Modern Tax system, Budget implementation and control in Turkey, The description, development and characteristics of Budget, Principles of Budget, Stages of the Budget, Budget theory and techniques, The definition and importance of local government finances, The revenues, expenses and budgets Local government agencies, Parafiscal revenues, State Economic Enterprises, The importance of state economic enterprises in Turkey, The definition and importance of Public Debt, The causes and types of Public Debt, Public Debt management, The objectives and tools of Public Policy, The importance and efficiency of taxes for the purposes of Public Policy, The importance and efficiency of public expenditure for the purposes of Public Policy, Automatic stabilizers, Public Policy and Financial Management, International Public Expenditures, International Public Revenues and International Fiscal Policy

Türk Hukuk Tarihi – History of Turkish Law

Türk Hukuk Tarihi Dersi Kapsamında, Yıl Boyunca Değinilen Konuların Ana Bağlıkları şu

Şekilde Sıralanabilir: İslamiyet’ten Önce Türk Hukuku, İslam Kamu Ve Özel Hukuku, Tanzimat

Dönemi ‟Ne Kadar Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku Ve Örgütü, Tanzimat’tan Sonra Türk

Hukukunun Gelişmesi Ve Cumhuriyet Hukukuna Geçiş

 

The subjects of the ―History of Turkish Law‖ has been shown as follows: The Turkish

Law  before  Islam,  Islamic  Public  and  Private  Law,  Public  Law  and  the  organisation  of the

Ottoman Empire until the Term of Tanzimat, development of Turkish Law after Tanzimat and

the step to the Republican Law

İnsan Hakları Hukuku – Human Rıghts Law

Bu dersin temel gayesi, genel bir insan hakları bilincini geleceğin hukukçularına yerleştirmenin yanında, değişik alanlarda çalıştırılmak üzere yetiştirilen hukukçuların insan hakları eğitiminden geçmeleri ve insan hakları norm ve ilkelerini karşılaştıkları sorunlarda göz ardı etmeyerek yaşama geçirmeleridir. Bu bağlamda bu derste öncelikle insan haklarının genel teorisi incelenir. İnsan haklarının tanımı, fikri ve sosyal boyutlarını da içerir şekilde ortaya çıkışı ve geçirdiği gelişim süreci irdelenir. Farklı insan hakları kategorileri ve kuşaklarının incelenmesinin ardından, insan haklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde korunması konularına geçilir. Bu çerçevede temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler ile küresel (Birleşmiş Milletler) ve bölgesel (Avrupa) koruma sistemleri incelenir.

The main purpose of this course is, not only to make lawyers of the future be conscious of human rights, but also to provide them a satisfactory education on human rights so that they put human rights norms and principles into effect to various problems they meet. To this aim in this course, general theory of human rights is firstly analyzed. In this context, definition of human rights, its emergence including both theoretical and social aspects and process of development of human rights are examined. Different categories and generations of human rights, protection of human rights at national and international levels are also other topics of this course. In this sense, national legislation regarding civil liberties, global (United Nations human rights bodies) and regional (Europe) are deeply explicated.    

DERS İÇERİKLERİ

3.SINIF

Ders Kodu Sınıf Ders Adı Kredi AKTS
CMH-300 3 Ceza Hukuku (Özel) 3 6
MEH-301 3 Borçlar Hukuku (Özel) 3 7
MEH-300 3 Eşya Hukuku 4 7
MUİ-300 3 Medeni Usul Hukuku 4 7
GKH-300 3 Genel Devlet Teorisi 2 4
MAH-300 3 Vergi Hukuku 2 3
İDH-300 3 İdari Yargılama Hukuku 3 5
TİC-300 3 Kıymetli Evrak Hukuku 2 4
TİC-301 3 Ticari İşletmeler ve Ortak. Huk. 3 7
GKH-301 3 İngilizce (Seçimlik) 2 2
TİC-302 3 Tüketici Hukuku (Seçmeli) 1 2
İDH-301 3 İmar Hukuku (Seçmeli) 1 2
İDH-302 3 Kamu İhale Hukuku (Seçmeli) 1 2

 

 

Ceza Hukuku (Özel Hükümler) – Criminal Law (Special Provisions)

Müfredatta Yer Alan Suçların Ayrıntılı Olarak İncelenmesi Dersin Temel Konusunu Teşkil Etmektedir. Bu Bağlamda Kişilere Karşı Suçlardan Hayata, Vücut Bütünlüğüne, Cinsel Dokunulmazlığı, Özgürlüğe Karşı Suçlar, Ģerefe Karşı Suçlar Ve Malvarlığına Karşı Suçlar; Topluma Karşı Suçlardan Belgede Sahtecilik Ve Kamu Barıģına Karşı Suçlar, Devlete Karşı Suçlardan İse Kamu İdaresinin Güvenilirliği Ve İşleyişine Karşı Suçlar İle Adliyeye Karşı Suçlar Dersin Temel Konularını Oluşturmaktadır.

 

 

Within the context of the course, among crimes against persons crimes against life, crimes against bodily integrity, crimes against sexual immunity, crimes against freedom, crimes against honour and crimes against assets; among crimes against society crimes of falsification and crimes against public peace; among crimes against state crimes against reliabilty and course of public administration and crimes against judiciary are some of basic subjects of the course.

 

 

 

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)- Law of Obligations (Special Provisions)

Borçlar Hukukuna ilişkin sözleşme tipleri; Satış sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Ödünç Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, v.s bu dersin inceleme konularıdır.

Types of contracts on the Law of Obligations; Sales Contract, Donation Agreement, Guarantee Agreement, Loan Agreement, Lease Agreement, etc., are subjects of the course examination.

 

 

 

Medeni Usul Hukuku- Civil Procedure Law

Bu ders temelde medeni yargıda bir davanın açılabileceği mahkemelerin yargı yetkisi, görev-yetki-işbölümü kuralları çerçevesinde belirlenmesini; yargılamaya hâkim olan ilkeleri; yargılamanın süjelerini (taraflar, avukatlar, hakimler, diğer yargı görevlilerini); açılabilecek dava türlerini (eda, tespit, yenilik doğuran vd); yargılamanın aşamalarını (davanın açılması, dilekçelerin teatisi, tahkikat, karar ve hüküm); yargılamanın tahkikat sürecinde söz konusu olan birtakım temel kavram ve kurumları (isticvap, dosyanın işlemden kaldırıması, ıslah, dava konusunun devri, davaların ayrılması ve birleştirilmesi, ispat ve deliller); mahkemenin kararı üzerine başvurulabilecek kanun yollarını (istinaf, temyiz, yargılamanın yenilenmesi); nihai hukuki koruma sağlanıncaya kadar karar verilebilecek birtakım geçici hukuki koruma önlemlerini (ihtiyati tedbir, delil tespiti vs.) ve nihayet mahkemeler dışında uyuşmazlığın tahkim yargılaması ile ne şekilde çözümleneceğini

            This course is basically a civil lawsuit could be filed in the judiciary the jurisdiction of the courts, the identification of taskauthoritythe division of labor within the framework of rules, the principles of the trial judge, the trial süjelerini (parties, attorneys, judges, other judicial officers), can be opened in the types of litigation (the EDA, the determination, give rise to innovation etc.), the stages of the proceedings (the opening of the case, the exchange of the petition, investigation, decision and ruled); proceedings, some basic concepts and institutions that are involved in the process of investigation (isticvap, kaldırıması file processing, reclamation, the issue of transfer of the case, the separation and merger cases, proof and evidence), the court’s decision to be consulted on the ways of the law (appeal, appeal, new trial); the final decision to be given legal protection achieved some temporary legal protection measures (injunctive relief, evidence identification, etc..), and finally how to arbitration the dispute will be resolved outside the courts

 

 

 

 

Eşya Hukuku – Property Law

Medeni Hukukun Kişilerin Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyetinden Doğan İlişkileri Düzenleyen Kısmıdır. Başta Mülkiyet Olmak Üzere Ayni Haklar, Zilyetlik Tapu Sicili, Menkul Ve Gayrimenkul Mallar Eşya Hukukunun Kapsamı İçinde İncelenir.

Objects of Civil Law of Persons Directly on the part of regulating the relationship Dogan domination. Of the same, especially Rights of Property, Ownership, movable and immovable properties are examined within the scope of Goods Law.

 

 

 

Kıymetli Evrak Hukuku – Negotiable Instruments Law

Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları,  Kıymetli Evrakta Dönüştürme, Kıymetli Evrakta Defiler, Kambiyo Senetleri ve Özellikleri, Poliçe Kavramı ve Şekil Şartları, Poliçede Kabul, Poliçenin Cirosu, Başvuru Hakkı, Poliçenin Ödenmesi, Poliçede Aval, Farazi Olaylar Üzerinde Uygulama,  Bono ve şekil şartları, Bono ile Poliçenin Karşılaştırılması, Çek Kavramı ve Şekil Şartları, Çekin Bono ve Poliçe ile Karşılaştırılması, Çek Düzenleme Şartları, Çekte Ödeme Cayma ve Ödeme Yasağı, Karşılıksız Çek Kavramı, Çekin Ödenmemesi Halinde Sorumluluk, Özel Çek Türleri, Kambiyo Senetlerinde Kanunlar İhtilafı, Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolu, Emtia Senetleri, Umumi Mağaza Kavramı, Makbuz Senedi, Varant konularından oluşmaktadır.

 

Definition and Elements of negotiable instruments, securities Conversion of Documents, Defiler Commercial Papers, Commercial Bills and Features, Concept and Conditions of the policy, the policy of acceptance, the policy endorsement, Applicant Rights, payment of the policy, the policy Aval, hypothetical events on the application, bond and shape requirements, Comparison of the policy with the Bills, and Conditions of the Czech Concept, Shoot with Bono and Bill Comparison, Czech Regulatory Requirements, Attracts Payment Payment withdrawal and Prohibition, unrequited Czech Concept, Shoot Liability is not paid, private Czech Types, Foreign Exchange Bills Conflict of Laws, Foreign Exchange Instruments Specific follow the path, Commodity Stocks, General Store Concept, Receipt, Warrants consist of topics.

 

 

Ticari İşletme ve Ortaklıklar Hukuku – Commercial Business and Corporation Law

                Dersin Kapsamında Ticari İşletme Kavramı Ve Unsurları, Ticari İş, Tacir Sıfatı Ve Tacir Olmanın Sonuçları, Ticari Davalar, Tacir Yardımcıları, Ticaret Sicili Ticaret Ünvanı Ve Ticari Defterler, Haksız Rekabet, Marka Ve Markanın Korunması, Cari Hesap Ticaret Şirketlerinin Genel Esasları, Kollektif Ortaklık Kumandit Ortaklık, Anonim Ortaklığı, Limited Ortaklıklara İlişkin Kuruluş Ve Sona Erme Halleri Ayrıntılı Olarak Anlatılmaktadır.

Commercial Business Concept and Elements of the Scope of the course, Commercial Business, Merchant adjective and consequences of being a merchant, Commercial Litigation, Assistant Trader, Trade Register Trade Name and Account Books, Unfair Competition, Trademark and Brand Protection, Current Account Trade Companies, General Principles, General Partner Kumandit partnership, Corporation, Limited Partnerships Regarding Termination Forms of Organization and is described in detail.

 

 

 

Vergi Hukuku – Tax Law

Vergi Hukuku dersi Vergi Hukukunun “Genel Vergi Hukuku” ve Türk Vergi Sistemi” şeklinde yerleşik ayrımına paralel olarak önce vergi hukukunun genel esasları, vergi hukukunun kaynakları, mükellef ve vergi sorumlusu kavramları, vergi idaresi, vergilendirme süreci, vergi mükellefinin ödevleri ve hakları, süreler, vergi denetimi, vergi suç ve cezaları, vergi icrası, vergi borcunun sona ermesi, vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları konuları işlenmektedir.

                Bu konulardan sonra sırasıyla, gelir üzerinden alınan vergiler (gelir vergisi, kurumlar vergisi,) harcamalar üzerinden alınan vergiler (katma değer vergisi, özel tüketim vergisi) ve servet transferleri üzerinden alınan vergiler (emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, vesayet ve intikal vergisi) ile harçlar ve gümrük vergisi konuları işlenmektedir.

In the form of separation of the “General Tax Law” and “the Turkish Tax System” built-in paralel, before the general principles of tax law, source of tax law, tax-payers and tax-responsible, tax administration, the process of taxation, duties and rights of the tax-payer, the times, tax audits, tax offenses and penalties, tax enforcement, the end of the tax debt, tax dispute resolution way subjects are taught in Tax Law course.

After these issues, respectively, income taxes (income tax, corporation tax), taxes on expenditure, (value added tax, excise tax) and taxes on transfers of wealth (property tax, motor vehicle tax, inheritance tax) and customs duties and tax issues are taught.

 

 

 

 

 

İdari Yargılama Hukuku – Verwaltungsprozessrecht

İdari Yargılama Hukuku dersinde kabaca şu konular işlenmektedir: İdari yargı organları, bunların görev ve yetkileri, idari yargıda ilk inceleme, yargılama usulü, yargılama ilkeleri, kanun yolları, iptal davası ve iptal nedenleri, tam yargı davaları, tam yargı davalarında sorumluluk nedenleri, yargı kararlarının uygulanması.

Im Verwaltungsprozessrecht werden folgende Themen behandelt: die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit und deren Zuständigkeit, die Sachentscheidungsvoraussetzungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit, verfahrensrechtliche Grundsätze, Rechtswege, Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen, Aufhebungsgründe im Rahmen der Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen, Leistungsklagen, Verantwortungsgründe im Rahmen der Leistungsklagen, die Vollziehung der judikativen Entscheidungen.

 

 

Genel Devlet Teorisi – General State Theory

Bu dersin temel amacı; devletin yapısı, işleyişi ve değişimi hakkında geleceğin hukukçularına genel bilgi vermek ve onlara bu konuda siyasi ve hukuki bir perspektif kazandırmaktır. Bu amaçla, öncelikle, modern öncesi oluşumlar ve modern devletin yapısı ve unsurları (ülke, iktidar, insan, egemenlik, vb.) incelenir. Devletin meşruluk kaynakları ve çağdaş siyasal ideolojiler hakkında tartışma yapılır. Tarihsel süreç içerisinde devletin ve devlet kurumlarının değişimi ve dönüşümü irdelenir.

The main purpose of this course to give general information about structure, function and change of the state to lawyers of the future and to have them gain political and legal perspective. To this aim firstly, pre-modern entities and components of the modern state (such as land, power, people, sovereignty) are analyzed. Sources of legitimacy of the state and contemporary political ideologies are discussed.  In the historical process, change and transformation of state and state institutions are examined. 

 

DERS İÇERİKLERİ

4.SINIF

Ders Kodu Sınıf Ders Adı Kredi AKTS
CMH- 400 4 Ceza Muhakemesi Hukuku 4 8
HFS-  400 4 Hukuk Felsefesi 2 4
MUİ- 400 4 İcra-İflas Hukuku 4 6
TİC-  400 4 Ticaret Hukuku II (Deniz-Sigorta) 4 7
MÖH-400 4 Milletlerarası Özel Hukuk 3 6
MEH-400 4 Miras Hukuku 2 3
İSG-  400 4 İş  Hukuku 3 7
İSG-  401 4 Sosyal Güvenlik  Hukuku 2 4
CMH-401 4 Adli Tıp 1 2
MUİ- 401 4 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 1 2
GKH- 401 2 İngilizce (Seçimlik) 2 2
İSG-  402 4 Sendikal Faaliyetler Hukuku (Seçmeli) 1 2
İSG-  403 4 İşçi Alacaklarının Korunması Hukuku (Seçmeli) 1 2
MEH-400 4 Sağlık Hukuku (Seçmeli) 1 2
CMH-402 4 Kriminoloji (Seçmeli) 1 2

 

İcra-İflas Hukuku – Bankruptcy Law

Bu ders özel hukuk borç ilişkilerinde alacakların devlet organları yoluyla tahsili süreci ile ilgilidir. Bu alanda bir icra takibinin açılabileceği yargı organı, yeri ve sürecin işletilmesine ilişkin kurallar, bu hususta geçerli olan takip hukuku prensipleri; takibin süjeleri (taraflar, icra-iflas organları); takip türleri (ilamlı, ilamsız, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, taşınmazların tahliyesi, kambirı senetlerine mahsus takip yolları, genel iflas yoluyla takip, kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip vs.); takip yollarının aşamaları (takibin başlatılması, itiraz ve itirazın hükümden düşürülerek takibin kesinleşme süreci, haciz, satış ve paraya çevirme); takip süreçlerindeki birtakım temel kavram ve kurumları (icra takibinin iptali ve taliki, taksitle ödeme, mal beyanı, icranın geri bırakılması, icranın durdurulması, istihkak davaları, menfi tespit davaları vs.); icra takibinin sonucuna ilişkin nihai hukukî koruma sağlanıncaya kadar karar verilebilecek geçici hukuki koruma önlemi (ihtiyati haciz) konu almaktadır.

            This course is the debt of private law relations, the collection of receivables through the state organs concerned with the process. Follow-up enforcement in this area can be opened in a judicial body, the rules for the location and operation of the process, follow the law that applies the principles in this regard, follow-up Subjects (parties, bodies of executivebankruptcy), followed by types (ilamlı, ilamsız, followed by conversion of pledge money, real estate drainage , kambirı securities-off following the paths followed by the general bankruptcy, foreign exchange, securities-off followed by bankruptcy, etc..) routes followed by stages (start of follow-up, decreasing the appeal and the appeal provision of follow-up process of finalization, foreclosures, sales and conversion into money), followed by a number of processes, main concepts and institutions (the cancellation and enforcement of executive taliki, installment payment, the goods declaration, postponing enforcement, enforcement stop, remuneration cases, cases for negative clearance, etc..) monitoring of enforcement of legal protection is achieved in the outcome of the final decision to be given temporary legal protection measures (precautionary attachment) is subject.

 

Ceza Usul Hukuku – Law of Criminal Procedure

Dersin konusunu ceza muhakemesi hukuku ve bu kapsamda bir suça iliĢkin olarak yapılacak soruĢturma ve kovuĢturmada izlenecek usuller teĢkil etmektedir. Bu bağlamda öncelikle ceza muhakemesinin tarihi ve ortaya çıkıĢı incelenmektedir. Dersin esas konusunu ise ceza muhakemesi süjeleri, bunların yetkileri ve birbirleriyle iliĢkileri, ceza muhakemesi iĢlemleri, koruma tedbirleri, soruĢturma ve kovuĢturma evreleri ve kanun yolları teĢkil etmektedir.

 

Basic subject of the course is the rules which will be applied during investigation and prosecution. In this context, subjects of criminal trial, competences and relations of these

persons, acts of criminal procedure, phases of investigation and prosecution, process of law are some of basic subjects of the course.

 

 

 

 

 

Hukuk Felsefesi – The Philosophy of Law

Bu derste temel amaç öğrenciye kurgusal düşüncenin doğuşunu ve gelişimini tanıtmaktır. Felsefi düşüncenin temel kavramları söylenceden kurgusal düşünceye doğru evrim içinde betimlemeye çalışılacaktır.

This course is a study of normative and conceptual issues relating to laws and legal systems. The general objective of the course is to enhance the student’s capacity to think critically about the law. Most importantly, we will be concerned with the concept of law itself. What is law? What should the law be? What is the relationship between law and justice? Is there a general obligation to obey the law? We will look into several theories of law, including Legal Positivism, Legal Realism, the Natural Law theory and alternative theories of law. In the second part of course we will examine theories of justice and the concepts of punishment, liability.

 

                                                Milletlerarası  Özel Hukuk – Private International Law                              

Milletlerarası Özel Hukuk dersi, kanunlar ihtilâfı, milletlerarası usul, yabancılar ve vatandaşlık hukukunu kapsamaktadır. Dolayısıyla yabancı unsur taşıyan özel hukukla ilgili ilişki ve olaylar söz konusu olduğunda, hem uygulanacak hukuk hem de milletlerarası yetki bakımından ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümleyebilmenin dışında, Türk vatandaşlık hukuku ile yabancılar hukukuna ilişkin temel kavram, ilke ile meselelerin tanımlanması ve açıklanması dersin amacıdır.

 

The course of  Private International Law includes, Conflict of Laws,  International Jurisdiction, The Law of Foreigners and Turkish Citizenship Law. Therefore, the objectives of the course are: Determination of the applicable law for the events and relationships which have international elements; solve the issues of international jurisdiction in this kind of events and relationships; definition and explanation of the basic concepts, principles and issues of Turkish Citizenship and Foreigners Law.

 

İş Hukuku Hukuku – Labour Law

Bireysel İş Hukuku: Bu Derste İncelenen Başlıca Konular Şunlardır: İŞ Hukukunun Tarihi Gelişimi, İşveren Kavramı, İşveren Temsilcileri, Alt İşveren Kavramı İşyeri, İşçi Ve Çırak Kavramları, İş Akdi, İş Akdinin Şekli Ve Çeşitleri, İş Akdi Yapma Serbestisi Ve Sınırları, İş Akdinin Hükümsüzlüğü, Çalışma Saatleri, Ücret Ve İş Akdinin Sona Ermesi.

 

Toplu İş Hukuku: Dersin İçeriği Aşağıda Başlıklar Altında Toplanabilir: Sendikalar Hukuku, İşveren Sendikaları, İşçi Sendikaları, Sendika Özgürlüğü, Sendikaların Yapısı, Sendika Faaliyetleri Ve Yasak Faaliyetler, Sendikaların İdari Ve Mali Denetimi, Konfederasyonlar, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt, İş Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları.

 

Sosyal Güvenlik Hukuku: Sosyal Güvenliğin Tarihi Gelişimi, Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Sigortaların Finansmanı, Yönetim Ve Faydaları İşlenen Konulardır

 

 

Individual Labour Law: In this course, the main topics under review are as follows: The Historical Development of Business Law, Concept of the Employer, the Employer Representatives, Sub-Employer Workplace Concept, Concepts of Labor and apprentices, of the employment contract, employment contract, and Types of Shape, And the Limits of Freedom to Conduct Business Contract, the employment contract Invalidity, Working Hours, Wages and Termination of the employment contract.

Collective Labour Law: Course content can be grouped under the following Topics: Law of Trade Unions, Employer Associations, Trade Unions, Trade Union Freedom, Structure of Trade Unions, Trade Union Activities and Prohibited Activities, Administrative and Financial Control of Trade Unions, Employers, Collective Bargaining, Strike, Lockout, Business Disputes and Solutions.

Social Security Law: The Historical Development of Social Security, Social Security Concept, Social Security Financing, Management and Benefits Topics that are covered

 

 

 

Miras Hukuku – Law of Succession

Kanuna Dayanan Mirasçılık, Miras Sistemleri, Ölüme Bağlı Tasarruflar, İradi Mirasçılık, Mirasın Kazanlıması, Mirasın Paylaştırılması Gibi Konular  Ve İlgili Mevzuat Bu Ders Kapsamında İncelenen Başlıca Konulardır.

 

 

The headlines of the main themes thouced upon during the law of succession course are as follows: Legal inheritors, the transactions related to death, invalidity of transactions related to death, abatement, equalization, the transfer of the inheritance, receival of the inheritance, official liquidation, distribution of the inheritance

 

 

 

 

Adli Tıp – Forensic Medicine

Adli Tıp, hukuk alanındaki bazı sorun ve problemlere tıp bilimlerinin bilgi ve prensipleri çerçevesinde başvurulan bir tıp branŞıdır. Adli tıp, ölüm incelemesi ve tüm adli tıbbi problemlerle ilgilenir. BilirkiŞi, uzman veya deneyimli bir kiŞi olarak adaletin yerine gelmesi amacıyla uzmanlığı ile ilgili konuda görüŞ bildirir. Dersler; ölüm, yaralar, kimliklendirme, ulaŞım kazaları, suda boğulma, cinsel suçlar, tıbbi uygulama hataları, zehirlenmeler, çocuk istismarı, ceza ehliyeti ve hukuki ehliyet konularını içerir.

 

Forensic medicine is a branch of medicine that applies the principles and knowledge of the medical sciences to problems in the field of law. Forensic medicine deals with the examination of death and all medicolegal problems. An expert witness is a specialist or senior doctor who assists the law by giving an expert opinion on certain facts. Lessons are contains: Death, Wounds, Asphyxia, Identification, Transportation Injuries, Drrowning, Sexual Offences, Medical Malpractise, Poisoinings, Child Abuse, Criminal Responsibility, Civil Responsibility.

 

 

 

Deniz Ticareti Hukuku – Maritime (Shipping) Law

Deniz Ticareti Hukuku Dersi Kapsamında, Yıl Boyunca Değinilen Konuların Ana Başlıkları Şu Şekilde Sıralanabilir: Deniz Ticaretine Ve Hukukuna Giriş, Deniz Eşya Hukuku: Gemi, Gemi Sicilleri, Mülkiyet Hakkı, Şntifa Hakkı, Rehin Hakkı, Deniz Şahsın Hukuku: Donatan, Gemi Şşletme Müteahhidi, Kaptan Ve Diğer Gemi Adamları, Deniz Borçlar Hukuku: Gemi Kira Sözleşmesi, Zaman Çarteri Sözleşmesi, Navlun Sözleşmeleri, Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Denizaşırı Satış Sözleşmeleri, Deniz Kazaları: Çatma, Müşterek Avarya, Kurtarma Ve Yardım.

 

The Headlines Of The Main Themes Thouced Upon During The Maritime (Shipping) Law Course Are As Follows: Introduction To Maritime Trade And Law, Maritime Law İn Rem: Ship, Ship Registries, Property, Usufruct Right, Mortgage And Pledge, Maritime Law On Persons: Shipowner, Disponent Owner, Master And Other Seamen, Maritime Obligations Law: Bare Boat / Demise Time / Voyage Charter Contracts, Contracts Of Carriage Of Goods And Passenger By Sea, Overseas Sales Contract, Maritime Accidents: Collision, General Average And Salvage.

 

Sosyal Güvenlik Hukuku – Social Security Law

Bu Derste, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Yerel Yapısı İle Başlayan Açıklamalar, Başta Sosyal Sigortalar Kumu Olmak Üzere Bağkur Ve Emekli Sandığına İlişkin Açıklamalar Sürdürülmektedir. Ders Kapsamında, İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigortası, Malülük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası, Hastalık Sigortası, Analık Sigortası İrdelenmektedir. Anılan Sigorta Kollarından Sigortalılara Ve Onların Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilere Yapılan Yardımlar, Hak Sahiplerine Sağlanan İmkânlar Dersin Diğer Temel Başlıklarını Oluşturmaktadır

 

In this course, the local structure of Turkish social securities system, especially Institution of Social Securities, Bağkur (Social Security organization for Artisans and Self Employed) and regulations related to pension fund are going to be introduced. A study on work accidents, occupational ilnesses, old age, disability, health, maternity and death insurances will be conducted. The course will also focus on the benefits and opportunities provided for the insured and their dependents.

 

 

Avukatlık ve Noterlik Hukuku – Advocacy and Notariate Law

Avukatlık ve Noterlik Mesleği, Avukat ve Noter olabilmenin koşulları, avukatlar ve noterlerin hakları, yetkileri ve sorumlulukları ana hatları itibariyle dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

The proffession of advocacy and notariate, the requirements which have to be fulfilled to become an advocate or notary, their rights, authorities and liabilities are explained in this lecture.

Etiketler: , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.