Buradasınız : Ana Sayfa // Mevzuat, Öğrenci İşleri // Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmi Gazete

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki kayıt, eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Dicle Üniversitesini,

             Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

             Rektörlük: Dicle Üniversitesi Rektörlüğünü,

             Fakülte: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

             Fakülte Kurulu: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,

             Fakülte Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

             Dekanlık: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

             Sorumlu Öğretim Elemanları: Dersi okutan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanları,

             Öğrenci Danışmanı: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Dekanlık tarafından belirlenip görevlendirilen öğretim elemanını,

             Ders Kredisi: Bir kredi, bir yıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi veya örnek hukuki olay çözümüne ilişkin pratik çalışmayı ifade eden ölçü birimini,

             Zorunlu Ders: Programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

             Seçmeli Ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında isteği doğrultusunda aldığı dersi,

             Öğretim Dönemi: Her yıl bir öğretim dönemini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Eğitim-öğretim türü

             Madde 5 — Fakültede örgün eğitim-öğretim türü uygulanır.

             Eğitim-öğretim takvimi ve dönemleri

             Madde 6 — Fakültede eğitim-öğretim takvimi, fakülte kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla kesinleşir. Fakülte; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimini en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunar.

             Akademik takvim süresi içinde eğitim-öğretim yıl esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresi bir yılda “güz” ve “bahar” olmak üzere en az onbeş haftalık (en az 75 eğitim-öğretim günü) iki yarıyıldan oluşur. Gerekli görülen hallerde fakülte kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yarıyıl süreleri uzatılabilir veya kısaltılabilir.

             Eğitim-öğretim süresi

             Madde 7 — Eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Öğrenciler eğitim-öğretimlerini azami yedi yıllık süre içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu sürenin hesaplanmasında, öğrencilerin fakülte yönetim kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak yasal öğrenim süresini tamamlamış öğrenciler bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde öngörülen ek sınavla ilgili haklardan yararlanırlar.

             Eğitim-öğretim programları

             Madde 8 — Fakültede; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler ve diğer etkinlikler (inceleme, ödev ve benzeri) yer alabilir.

             Eğitim-öğretim programında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı dersler ve bu derslerde yapılacak her türlü değişiklik, bölüm/anabilim dalının önerisiyle fakülte kurulunca düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve fakülte kurulunun onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Fakültenin eğitim-öğretiminde görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri, her eğitim-öğretim yılının başında fakülte kurulunca düzenlenerek ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

             Kayıt koşulları

             Madde 9 — Fakülteye kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

             a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),

             b) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda o öğretim yılında fakülteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

             Kayıt yenileme ve ders kayıt koşulu

             Madde 10 — Öğrenciler, fakültede okutulan bütün dersleri almakla yükümlüdürler. Bu dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrenci öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak durumunda olduğu dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında tekrarlamak zorunda olduğu dersler de dahil olmak üzere, alabileceği derslerin kredi saat toplamı haftada kırk saatten fazla olamaz.

             Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başlamadan bir hafta önce internet üzerinden ders seçimlerini yapmak ve eğitim-öğretim yılının ilk haftasında da danışmanlarına transkriptlerini onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme süresi olan bu iki haftalık süre içinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı paylarını yatırmak zorundadırlar. Katkı payı ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Bu zorunluluk birinci sınıfa kaydolan öğrenciler için geçerli değildir. Kayıt yenileme süresi içinde haklı veya geçerli bir neden olmaksızın kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar ve bu durumdaki öğrencilere o yıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez. Haklı veya geçerli bir nedenle süresi içerisinde kaydını yenilemeyenlere, iki haftalık kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen üç gün içerisinde, fakülteye başvurmaları ve fakülte yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi üzerine ek kayıt süresi verilir ve kayıt yenileme imkanı tanınır.

             Öğrenci danışmanlığı

             Madde 11 — Fakültede eğitim ve öğretimin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması için yeterli sayıda öğrenci danışmanı Dekanlık tarafından görevlendirilebilir. Danışmanlar, alınacak derslerin öncelik sırasının izlenmesinde, ders programlarının düzenlenmesinde ve fakülte yetkili kurullarının aldıkları kararların uygulanmasında fakülte yönetimiyle öğrenciler arasında iletişim sağlanmasına yardımcı olurlar.

             Derslerin kredi değeri

             Madde 12 — Bir dersin kredi değeri o dersin haftalık ders saatinin tamamıdır. Bir ders saati bir kredidir.

             Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde ayrı bir yönergeyle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, Mazeretler ve Kayıt Dondurma

             Derslere devam

             Madde 13 — Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Bir dersi ilk kez alan öğrenci bu dersin yıl boyunca en az % 70’ine katılmamışsa o dersin yıl sonu sınavına katılamaz ve devamsızlıktan dolayı başarısız sayılır.

             Ders alma ve alınan dersi transfer etme

             Madde 14 — Öğrenciler, fakülte yönetim kurulundan önceden izin almak koşuluyla; yurtiçi yüksek öğretim kurumlarından, denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Öğrencinin yurt içi diğer öğretim kurumlarından ders alabilmesi için, o kuruma giriş puanının daha yüksek olması zorunludur. Yurt dışı uygulama, Erasmus Programı kapsamı ve kuralları çerçevesinde olacaktır.

             Kayıt dondurma ve mazeretler

             Madde 15 — Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini Senato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin hakları, fakülte yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur ve bu öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler.

             Öğrenciler, yasal öğrenim süresi içinde en çok iki yıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilirler. Öğrenciler mazeretleri nedeniyle öğrenimlerine ayrıldıkları noktadan devam ederler.

             Fakülte yönetim kurulunca öğrencilerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerinin askıya alınmasına aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde karar verilebilir:

             a) Öğrencinin öğrenimine ara verebilmesi için; Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü Devlet Hastaneleri sağlık kurulundan gerekli raporu almış olması,

             b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenimine Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

             c) Mahallinin en yüksek mülki amirince verilecek bir belgeyle belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermesi zorunda kalmış olması,

             d) Birinci derecede kan ve sihri hısımlarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun fakülte yönetim kurulunca makul sayılması,

             e) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, fakülte yönetim kurulunca izinli olarak eğitim ve öğretimine ara verilmiş olması,

             f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya okuldan çıkarılmayı gerektirmeyen mahkumiyet hali,

             g) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması ile askere alınması,

             h) Öğrencinin tutukluluk hali,

             ı) Fakülte yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer haller.

             İlişik kesme

             Madde 16 — Aşağıdaki durumlarda fakülte yönetim kurulu kararıyla öğrencinin fakülte ile ilişiği kesilir:

             a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenen öğrenim süresi içinde, öğrencinin öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının belirlenmesi,

             b) Öğrencinin yasal öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu derslerden devam koşulunu yerine getirmemiş olması,

             c) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

             d) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Yükümlülükleri ve Sınavlar

             Sınav çeşitleri ve düzenlenmesi

             Madde 17 — Sınavlar; ara sınavı, mazeret sınavı, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınav şeklinde olabilir. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yapılacağı yer ve tarihler, Dekanlıkça belirlenir ve yapılacak sınavdan en az onbeş gün önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek; kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınavlara geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci, sıfır almış sayılır.

             Gerekli durumlarda fakülte yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

             Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılırlar ve haklarında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” esaslarına göre işlem yapılır.

             Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde İnternet üzerinde ilgili öğretim elemanı/elemanları tarafından ilan edilir ve iki nüsha olarak hazırlanan sınav sonuç listeleri ile sınavla ilgili sınav kağıtları ve her türlü doküman Dekanlığa teslim edilir. Dekanlık öğrenci işleri bürosu aracılığıyla sınav sonuçlarını ilan eder. Not çizelgeleri dışındaki sınav belgeleri, ilgililerce en az üç yıl süreyle saklanır.

             Ara Sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri fakülte kurulu kararı ile belirlenir. Bir günde en çok iki ara sınavı yapılabilir.

             Mazeret Sınavı: Bir dersin ara sınavına katılamayan öğrenci, sınav tarihinden sonraki yedi gün içinde mazeretini belirten dilekçesini Dekanlığa yazılı olarak vermesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca da bu mazeretinin kabul edilmesi koşuluyla; ara sınav haklarını yıl içinde Dekanlıkça belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrencinin katılamadığı yıl sonu ve bütünleme sınavları için yeniden bir sınav açılmaz. Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciye, katılamadığı yıl sonu ve bütünleme sınavları yeniden açılır.

             Sağlık mazereti nedeniyle sınava veya sınavlara giremeyen öğrencilerden Dicle Üniversitesi “Mediko-Sosyal Öğrenci Sağlık Karnesi” olanların ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden; “Mediko-Sosyal Öğrenci Sağlık Karnesi” bulunmayan öğrencilerin ise, yasayla belirlenmiş olan yaş sınırına kadar ailesinden dolayı bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşuna ait sağlık kuruluşundan; öğrencinin Diyarbakır dışında bulunduğu sırada hastalanması durumunda ise, bulunduğu mahallin en yüksek sağlık kuruluşundan gerekli raporu almış olması gerekir. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

             Yıl Sonu Sınavı: Bir dersin yıl sonu sınavı, o dersin devam koşulu yerine getirilmiş olması koşuluyla yıl sonunda fakülte kurulu tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

             Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, yıl sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler açısından yıl sonu sınavlarından sonra fakülte kurulu tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

             Tek Ders Sınavı: Mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere, dönemine bakılmaksızın bir sınav hakkı verilir ve alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının, bir sonraki eğitim-öğretim yılı içindeki bir tarihte yapılması durumunda, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılması zorunludur. Sınavın, eğitim-öğretim dönemi dışındaki bir tarihte yapılması ve öğrencinin bir sonraki eğitim-öğretim dönemine kalmadan mezun olması durumunda ise katkı payı ve öğrenim ücreti alınmaz.

             Ek Sınav: Fakültede azami öğrenim süresi olarak tanınan yedi yılın sonunda öğrenimini tamamlayamamış öğrencilere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesi gereğince ek sınav hakkı tanınır. Kendilerine tanınan süre sonunda, fakülteden mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısını beş derse indirenlere ya da ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere bu beş ders için iki öğretim yılı; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Başarısız olunan derslerde devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             Bu sınavlara girebilmek için;

             a) Kayıt yenilemiş olmak,

             b) İlgili dersin en az % 70’ine devam etmiş olmak, (devam etmiş olup da başarısız olan bir daha devam etmek zorunda değildir.)

             Ders başarı notu

             Madde 18 — Öğrencilerin aldıkları derslerdeki başarıları, ara sınavı ile yıl sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle tayin edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için, yıl sonu ya da bütünleme sınavında en az 60 puan almak koşuluyla, ara sınav veya sınavlarının ortalamasının % 40’ı ile yıl sonu veya bütünleme sınavı sonucunun % 60’ının toplamı en az 60 olmalıdır.

             Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde belirlenir.

             Sözel Derece                   Başarı Puanları             Başarı Notu (Harf ile)

             Pekiyi                                    90-100                                A

             Çok iyi                                   80-89                                    B

             İyi                                          70-79                                    C

             Orta                                        65-69                                    D

             Geçer                                      60-64                                   E

             Başarısız                                 0-59                                     F

 

             Akademik başarı not ortalamaları

             Madde 19 — Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları yıl sonunda öğrenci işleri bürosu tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yıl bazında akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir. Bir yılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için, öğrencinin bir yılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam kredi bulunur. Daha sonra bütün derslerden alınan toplam kredi, derslerin kredi değerleri toplamına bölünür, bu değer akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır. Genel akademik başarı not ortalaması ise, yıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

             Sınav sonucuna itiraz

             Madde 20 — Sınav kağıtlarının ve sınav not çizelgelerinin Dekanlığa verilmesinden ve ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.

             Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi işgünü içinde Dekanlığa dilekçeyle başvurabilirler. Fakülte yönetim kurulu tarafından bir dekan yardımcısının başkanlığında üç öğretim elemanından oluşturulacak “Maddi Hata İtirazlarını İnceleme Komisyonu”, sınav kağıdını maddi hata bulunup bulunmadığı yönünden inceler. Komisyon, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanın/elemanlarının görüşünü de alarak, sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlerse, söz konusu hatayı düzeltir. İnceleme sonucu sınav kağıdına da eklenir. Maddi hata itirazlarının sonuçları, başvuruyu takibeden onbeş gün içinde ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma Verilmesi

             Mezuniyet

             Madde 21 — Öğrenciler bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve fakülte yönetim kurulunca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanırlar.

             Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

             Diploma

             Madde 22 — Fakülte tarafından verilen diploma, lisans diplomasıdır. Diplomaya unvan yazılmaz, programın adı ve derecesi belirtilir.

             Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTSDE -ECTSDS) kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin hususlar bir yönergeyle belirlenir.

             Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi

             Madde 23 — Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere diplomasını alırken iade etmek üzere geçici olarak mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinde, öğrencinin adı, soyadı, uyruğu, doğum yeri ve tarihi, TC Kimlik Numarası, bitirdiği eğitim-öğretim programının adı, bitirme derecesi ve öğrencinin fotoğrafı yer alır. Mezuniyet belgeleri Dekan tarafından imzalanarak mühürlenir.

             Fakülte tarafından verilen diplomalar, Senato tarafından onaylanan “Diplomalar Yönergesi”nde gösterilen ortak ilkeler çerçevesinde düzenlenir. Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçtiği belirtilen bir belge düzenlenir. Diplomalar, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenir.

             Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için katkı paylarını yatırmış olmaları ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma verilmez.

             Sosyal bilimler önlisans diploması

             Madde 24 — Fakülteye kayıtlı iken ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı olan, ancak sonraki yıllarda ilişiği kesilen öğrencilerden isteyenlere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde “Sosyal Bilimler Önlisans Diploması” verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

             Yatay geçiş

             Madde 25 — Fakülteye yatay geçişler, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak fakülte yönetim kurulunca düzenlenir.

             Dikey geçiş

             Madde 26 — Meslek yüksekokulu mezunlarının fakülteye kayıtları 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak fakülte yönetim kurulunca düzenlenir.

             Muafiyet ve intibak

             Madde 27 — Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yüksek-öğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlangıcını izleyen bir ay içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri fakülte yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

             Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce uygulanmakta olan yönetmeliklerin düzenlediği konularda bu Yönetmeliğe göre yapılacak olan intibak işlemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda karar vermeye fakülte yönetim kurulu yetkilidir.

             Adres bildirme

             Madde 28 — Her türlü bildirim, öğrencinin fakülteye kayıt anında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmakla veya fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

             Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde bunu fakülteye kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, fakültede mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmadığını iddia edemezler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 29 — 11/2/1989 tarihli ve 20077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 30 — Bu Yönetmelik 2005-2006 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.Copyright © 2009 Dicle Hukuk. Tüm hakları saklıdır.
Dizayn eden Theme Junkie. Türkçe Çeviri ilyas.info.